Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Informatie over de Wetswijziging Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) per 1 januari 2019 en het vooruitlopen op deze nieuwe wetgeving bij aanvragen vanaf 1 oktober 2018.

Bij de beoordeling van aanvragen voor doelgroepverklaringen LKV voor de loonkostenvoordelen (zie hoofdstuk II van de Wtl) wordt conform de wet door UWV getoetst op de voorwaarde dat de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot een van de doelgroepen van het loonkostenvoordeel behoort.

De voorwaarde van de ‘kalendermaand’ heeft in het verleden tot afwijzingen van de doelgroepverklaring LKV geleid. Dit speelt met name bij de Praktijkroute. Er is dan bijvoorbeeld pas kort voor de dienstbetrekking een loonwaardebepaling gedaan door de gemeente. De loonwaardebepaling valt dan net na de kalendermaand voorafgaand aan de dienstbetrekking en wordt om die reden conform de wetgeving afgewezen.

Aangezien het onwenselijk is dat deze situaties niet leiden tot een aanspraak op de loonkostenvoordelen, wordt de voorwaarde ‘kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing’ bij alle loonkostenvoordelen gewijzigd in ‘de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’. Voor het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden komt daar nog de toevoeging bij ‘of op de eerste dag van de dienstbetrekking.’ De reden hiervoor is dat de beschikking voor de loonwaardebepaling bij de Praktijkroute door gemeenten soms pas op de eerste dag van de dienstbetrekking wordt geregistreerd, terwijl de loonwaardebepaling zelf al eerder is gedaan. Het is niet wenselijk dat de aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV in deze gevallen wordt afgewezen.

Deze wijziging is onderdeel van de Verzamelwet SZW 2019 en dit onderdeel zal in werking treden op 1 januari 2019.

Aanleiding voor dit bericht:
We merken dat UWV en Belastingdienst veel vragen krijgen over de wetswijziging. Deze gaan vooral over de datum van inwerkingtreding en de wijze waarop UWV met deze wijziging om zal gaan. De toelichting bij de Verzamelwet is op deze punten niet voldoende duidelijk. Door het gebruik van het woord ‘terugwerkende kracht’ kan de tekst zo worden gelezen dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht in werking zal treden. Dat is niet het geval. De werkwijze van UWV wordt voor nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die worden ontvangen vanaf 1 oktober 2018 wel alvast aangepast, vooruitlopend op de wetwijziging. UWV zal vanaf 1 oktober a.s. anticiperen op de nieuwe regels. UWV zal bovendien een beperkte herstelactie uitvoeren op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en voor de LKV Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Een bredere herstelactie is uitvoeringstechnisch niet mogelijk binnen de resterende periode in 2018. Voor alle LKV’s wordt voor nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die worden ontvangen vanaf 1 oktober 2018 geanticipeerd op de nieuwe wetgeving. De wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragen voor het LKV oudere werknemer en LKV arbeidsgehandicapte werknemer die voor die datum al zijn ingediend.

Na 1 januari 2019 zal UWV de nieuwe wetgeving toepassen bij aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die zien op dienstbetrekkingen en herplaatsingen die zijn aangevangen op of na die datum. Voor dienstbetrekkingen en herplaatsingen die voor 1 januari 2019 zijn gestart zal UWV ook bij aanvragen die na 1 januari 2019 binnenkomen nog de regels van 2018 toepassen.  SZW heeft UWV gevraagd coulant met deze aanvragen om te gaan door – indien dat voor de aanvraag gunstiger is - alvast te anticiperen op de nieuwe wetgeving.

Hieronder volgt nadere uitleg.

Vooruitlopen op nieuwe wetgeving bij aanvragen vanaf 1 oktober 2018

SZW wil nieuwe afwijzingen op grond van de huidige wetgeving graag per direct voorkomen. Daarom heeft SZW aan UWV verzocht om bij aanvragen voor doelgroepverklaringen coulant te zijn en alvast ten gunste rekening te houden met de voorgenomen wetswijziging.

Een aanvraag die op grond van de huidige wetgeving zou moeten worden afgewezen mag UWV dan alsnog verstrekken als in de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing wel aan de voorwaarden is voldaan zoals die vanaf 1 januari 2019 zullen gelden. Dit is een tijdelijke werkwijze waarmee nieuwe afwijzingen op grond van de peildatum voorkomen worden.

UWV anticipeert op de nieuwe wetgeving bij aanvragen die op of na 1 oktober zijn ontvangen. De doelgroepverklaring LKV moet wel binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing zijn aangevraagd. Er moet uiteraard ook aan de overige voorwaarden zijn voldaan.

Wat als er eerder nog geen aanvraag is ingediend?

Indien de aanvraag achterwege is gelaten als gevolg van de peildatum ‘kalendermaand’ dan kan deze alsnog worden ingediend indien dit binnen 3 maanden na indiensttreding of na herplaatsing is. Voor dienstbetrekkingen die langer dan 3 maanden geleden zijn aangevangen kan niet alsnog een aanvraag worden ingediend.

Hoe gaat UWV om met aanvragen van voor 1 oktober 2018?

De wetswijziging geldt per 1 januari 2019 en gaat niet met terugwerkende kracht in. Reeds verstrekte doelgroepverklaringen LKV blijven in stand en in 2018 afgewezen aanvragen worden niet herzien. Hiervoor gelden immers nog dezelfde regels als ten tijde van de afwijzing. Het anticiperen, waarmee alvast vooruit wordt gelopen op de nieuwe wetgeving, wordt alleen gedaan bij nieuwe aanvragen (die UWV op of na 1 oktober 2018 ontvangt). Al eerder ingediende aanvragen voor het LKV oudere werknemer en het LKV arbeidsgehandicapte werknemer worden beoordeeld op basis van de huidige regels. Reeds afgehandelde aanvragen worden niet herzien.
Voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer wordt wel een herstelactie uitgevoerd.

Herstelactie voor doelgroep Banenafspraak en scholingsbelemmerden

Op verzoek van SZW voert UWV – vanuit coulance – een herstelactie uit voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Het aantal afwijzingen bij de Praktijkroute was als gevolg van de uitvoeringspraktijk bij gemeenten onbedoeld relatief hoog. Aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV voor deze groep zijn vaak afgewezen. Dit was door SZW niet beoogd. Het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden is ook bedoeld voor situaties waarin de werknemer via de Praktijkroute aan het werk is gegaan.

UWV zal voor deze specifieke doelgroep alle afwijzingen in 2018 opnieuw beoordelen. Deze herstelactie kan alleen worden uitgevoerd als daarbij tevens rekening wordt gehouden met de nieuwe peildatum. Dat maakt de herstelactie voor UWV eenvoudiger en de herzieningen kunnen daarom sneller worden afgehandeld. Indien de doelgroepverklaring LKV alsnog wordt afgegeven, dan kan de werkgever alsnog de indicatie aanvraag loonkostenvoordeel voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden in de aangifte loonheffingen met een ‘J’ vullen. Dit kan zodra (een kopie van) de doelgroepverklaring LKV aan hem is overhandigd door de werknemer of – indien de werkgever gemachtigd was door werknemer – door UWV. UWV streeft ernaar de herstelactie voor 1 december 2018 af te ronden zodat er voldoende tijd is om de indicatie in de aangifte loonheffingen te vullen.

Herstelactie voor doelgroep herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Eenzelfde herstelactie over 2018 voert UWV uit voor het LKV doelgroep herplaatsten arbeidsgehandicapte werknemer. Werkgevers waren gewend een premiekorting te krijgen wanneer op de dag voorafgaand aan de dienstbetrekking recht bestond op een WIA-uitkering. Door de kalendermaandsystematiek viel een deel van deze werknemers opeens buiten de reikwijdte van de regeling. Dit vormt een belemmering voor spoedige herplaatsing van de werknemer. Deze werkgevers hadden bovendien al rekening gehouden met een loonkostenvoordeel. Ook voor deze groep zal UWV daarom onderzoeken of op grond van de nieuwe regels alsnog een doelgroepverklaring LKV kan worden verstrekt. Hierbij blijft wel van belang dat de werknemer vanuit een WIA uitkering is herplaatst. Herplaatsingen tijdens of aansluitend aan de wachttijd voor de WIA geven geen recht op een loonkostenvoordeel.

Géén herstelactie voor overige LKV-doelgroepen

Voor de afwijzingen van een doelgroepverklaring LKV voor het in dienst nemen van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers wordt geen herstelactie uitgevoerd. Een steekproef wijst uit dat in deze categorieën slechts een klein deel van de afwijzingen alsnog zou worden toegekend. Het overgrote deel is afgewezen om andere redenen dan de peildatum.

Alleen bij nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring die op of na 1 oktober 2018 zijn ontvangen past UWV bij deze categorieën uit coulance de nieuwe regels alvast ten gunste toe per 1 oktober 2018 om nieuwe afwijzingen alvast te voorkomen.

Korte samenvatting

Aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV Afhandeling door UWV
Samengevat handelt UWV de aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV als volgt af:

Aanvragen ontvangen vóór 1 oktober 2018 die zijn afgewezen

LKV oudere werknemer of
LKV arbeidsgehandicapte werknemer

Géén herstelactie

LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en
LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Wél herstelactie, indien aan alle voorwaarden is voldaan

Aanvragen ontvangen vóór 1 oktober 2018 die opn en na 1 oktober worden afgehandeld

Dienstbetrekking gestart voor 1-1-2019

UWV anticipeert niet op de nieuwe wetgeving. Deze aanvragen worden beoordeeld aan de hand van ‘kalendermaand’
Aanvragen ontvangen op of na 1 oktober 2018
Dienstbetrekking gestart voor 1-1-2019

UWV anticipeert op de nieuwe wetgeving

Dienstbetrekking gestart op of na 1-1-2019 Voor deze aanvragen is de nieuwe wetgeving per definitie van toepassing