Start consultaties aanvullende wetsvoorstellen tegen belastingontduiking

De Belastingdienst krijgt als het aan het kabinet ligt de bevoegdheid om vergrijpboeten openbaar te maken die zijn opgelegd aan intermediairs die meewerken aan belastingontduiking. Daarnaast worden intermediairs, zoals belastingadviseurs, vanaf 1 juli 2020 verplicht om constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. De internetconsultaties van deze twee wetsvoorstellen zijn vandaag gestart.

Dit kabinet vindt het belangrijk om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. De twee wetsvoorstellen maken onderdeel uit van een pakket aan maatregelen hiertegen. Door internationale constructies die zijn opgezet om belasting te ontwijken of ontduiken loopt de schatkist geld mis voor voorzieningen als zorg, onderwijs en veiligheid.

Openbaarmaking vergrijpboeten

Door de Panama Papers is gebleken hoe sommige belastingadviseurs hun cliënten actief hebben geholpen om belastingontduiking mogelijk te maken. Via agressieve fiscale planning wordt getracht de belastingdruk te verlagen en buitenlands vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Door de openbaarmaking van vergrijpboeten kunnen (goedwillende) belastingplichtigen hiermee rekening houden in hun keuze voor een adviseur. Van de maatregel zal naar verwachting dan ook een preventieve werking uitgaan. De maatregel past daarnaast bij de stappen van het kabinet naar meer transparantie.

Het idee voor deze maatregel is in de zomer van 2017 al geconsulteerd en nu de wettekst gereed is nodigt staatssecretaris Snel van Financiën betrokkenen opnieuw uit om te reageren. De internetconsultatie loopt tot en met 1 februari 2019. Naar verwachting zal het wetsvoorstel vervolgens in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer worden gestuurd, zodat het 1 januari 2020 in werking kan treden.

Constructies verplicht melden

De maatregel is aanvullend op wetgeving waarmee intermediairs vanaf 1 juli 2020 verplicht worden constructies met internationaal karakter die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Deze wetgeving gaat eveneens vanaf vandaag in consultatie en loopt tot en met 1 februari. Met dit nieuwe waarschuwingssysteem krijgen de belastingdiensten van de Europese lidstaten meer informatie over potentiële misbruiksituaties, zodat zij hierop ook actie kunnen ondernemen. Ook dit wetsvoorstel heeft een preventieve werking op het aantal potentieel agressieve fiscale adviezen.

De maatregel vloeit voort uit een Europese richtlijn die in maart dit jaar is aangenomen. Vanaf 31 oktober 2020 moet de eerste informatie tussen de belastingdiensten van de Europese lidstaten onderling uitgewisseld worden. Omdat de informatieplicht zal gaan gelden vanaf 25 juni 2018 heeft het ministerie van Financiën belanghebbenden in juni al op de hoogte gesteld. Nu het wetsvoorstel gereed is, worden zij uitgenodigd om te reageren. Het wetsvoorstel zal naar verwachting voor de zomer van 2019 worden ingediend bij de Tweede Kamer.