Verbetering voedselveiligheid door geleerde lessen Fipronil

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VWS) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) hebben vandaag het Actieplan Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager. Deze commissie onderzocht welke lessen geleerd moeten worden uit het Fipronil-incident in de zomer van 2017. Veel verbeteringen zijn inmiddels al in de praktijk toegepast.

Bedrijven in de eierketen (broederijen, pluimveebedrijven, pakstations en bedrijven die eieren verwerken in voedsel), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de ministeries van VWS en LNV werken gezamenlijk aan maatregelen voor het verder verbeteren van de voedselveiligheid. Dit betekent onder andere de versterking van de zelfregulering door de voedselketen, het sneller reageren op signalen van overschrijdingen en fraude door de NVWA en verbeterde samenwerking bij de aanpak van een voedselveiligheidsincident of -crisis.  

Minister Bruins: ”Met het Actieplan Voedselveiligheid zijn al veel verbeteringen in gang gezet. Hiermee laten de bedrijven in de eierketen, de NVWA en de ministeries zien dat de lessons learned ter harte worden genomen. De ministeries en de eiersector hebben de crisishandboeken geactualiseerd, om effectiever te kunnen ingrijpen bij een incident. En áls er dan een incident is, dan moeten wij als overheid daarover eenduidig communiceren. Verder plannen we in 2019 een gezamenlijke crisisoefening van de eiersector en overheid. Zo zorgen wij er samen voor dat de voedselveiligheid naar een nog hoger niveau gaat.” 

Minister Schouten: “De aanpak met de eierketen verdient navolging. Vanuit de ministeries zullen wij alle dierlijke en plantaardige sectoren vragen het voorbeeld van de eiersector te volgen en de borging van de voedselveiligheid in hun sectoren te toetsen en zo nodig aan te scherpen”. 

Betere zelfregulering
De eierketen heeft haar kwaliteitssysteem IKB Ei versterkt en gaat daar ook mee verder. Het gaat om verbeteringen op tal van gebieden, bijvoorbeeld door meer controle op de producten die de pluimveehouder gebruikt (zoals veevoer en ontsmettingsmiddelen), door signalen van voedselfraude beter te kunnen detecteren en door steekproefsgewijs eieren te onderzoeken op risicovolle stoffen. IKB Ei gaat voldoen aan de criteria van de Taskforce Voedselvertrouwen. De criteria van de Taskforce geven richting aan het niveau waarop de overheid de kwaliteitssystemen graag ziet.

Er is een laagdrempelig meldpunt ingericht, waar bedrijven en derden verdachte signalen kunnen melden. Tenslotte is een serviceloket geopend voor de deelnemers van IKB Ei. Deelnemers kunnen hier alle benodigde kennis krijgen over voedselveiligheid.

Scherper signaleren 
Zowel de eiersector als de NVWA hebben hun werkwijze om signalen van overschrijdingen en fraude op te pikken en op te volgen verbeterd. De signalen die binnenkomen bij de NVWA komen sneller terecht bij de kennisspecialisten, die deze signalen beoordelen en afhandelen. Ook de uitwisseling van informatie over signalen tussen de NVWA en de eiersector wordt verbeterd. 

Crisisaanpak
Ondanks alle maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren, kunnen zich incidenten blijven voordoen. De geactualiseerde crisishandboeken vormen hierbij een goede leidraad voor een gecoördineerde aanpak van de betrokken partijen. Ook wordt begin 2019 bij de NVWA een Chief Food Safety Officer (CFSO) aangesteld. Deze persoon zal bij de aanpak van incidenten een centrale rol vervullen en nationaal en internationaal het aanspreekpunt zijn voor de ministeries, het bedrijfsleven en de handhavingsautoriteiten in andere lidstaten.