Vrijstelling van het inburgeringsexamenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het inburgeringsexamen. Als iemand al gedurende de inburgeringstijd in de praktijk aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren, is er immers geen reden meer om verplicht examen te doen of een cursus te volgen. Een inburgeraar die aan het werk is, hoeft zich straks dus niet meer opnieuw te oriënteren op de arbeidsmarkt om te voldoen aan de inburgeringsplicht. Dat staat in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 

Deze AMvB is aangekondigd in de Kamerbrief Integratiebeleid van 4 februari 2018 en in de Kamerbrief Integratiebeleid van 23 april 2018. 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het besluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het besluit en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.