Rijk en regio werken samen voor Nederland

Mensen in Nederland zijn gemiddeld genomen nog steeds tevreden met het leven en de democratie in Nederland. Ze geven hun leven gemiddeld een 7,8. Het opkomstpercentage bij de lokale verkiezingen is stabiel en lokale partijen bestendigen hun verworven positie. Lokale herkenbaarheid van bestuurders wordt gewaardeerd. Met de (landelijke) politiek hebben Nederlanders minder op dan twee jaar geleden, vooral laagopgeleiden. Daar is duidelijk werk aan de winkel. Dit staat, met nog een heleboel andere feiten, in de Staat van het Bestuur, een onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het jaar uitbrengt.   

De Staat van het Bestuur biedt interessante feiten: zo daalde de werkloosheid van 7,5 (in 2014) naar 3,9 procent (in 2018). De vergrijzing neemt toe en de diversiteit ook, van 21 naar 23 procent ten opzichte van vier jaar geleden. 78 procent van de mensen is tevreden met het functioneren van de democratie, in 2014 was dat nog 70 procent.

De Staat geeft ook inzicht in de ontwikkelingen bij het decentrale openbaar bestuur: de provincies, gemeenten en waterschappen. Rijk en decentrale overheden werken steeds vaker samen: in partnerschappen en op basis van gelijkwaardigheid, op regionaal schaalniveau en met de maatschappelijke opgaven als gezamenlijk doel. Besturen met akkoorden (bijvoorbeeld de Regiodeals en Citydeals) gebeurt steeds vaker, net als het mogelijk maken van maatwerk in het openbaar bestuur. Minister Ollongren (BZK): “Ik ben blij dat in de cijfers terug te zien, ik geloof erg in samenwerking. Door meer maatwerk kan de overheid beter rekening houden met de grote verschillen tussen stad en platteland, binnen steden, tussen groepen inwoners en tussen de opgaven in de verschillende regio’s in Nederland. Wel baart het dalende vertrouwen in de politiek zorgen. We hebben gelukkig het recente van de staatscommissie rapport Remkes om daar actie op te ondernemen.” 

Het ministerie van BZK volgt de ontwikkelingen op het gebied van het openbaar bestuur, geeft om het jaar een stand van zaken en laat zo trends zien. Hiermee kan beleid ontwikkeld en onderbouwd worden.

Het hele rapport, een brochure en aansprekende visuals vindt u op www.kennisopenbaarbestuur.nl.

De toespraak die minister Ollongren vandaag uitspreekt over de Staat van het Bestuur vindt u hier.