Wet aandelen aan toonder per 1 juli 2019 van kracht

De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die regelt dat papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen treedt per 1 juli 2019 in werking. Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen.

Ook andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en België hebben soortgelijke maatregelen genomen.

‘De maatregel draagt ook bij aan de integriteit van het financiële stelsel. Papieren aandelen aan toonder kunnen gemakkelijk en anoniem worden overgedragen. Dat maakt ze kwetsbaar voor misbruik.'

aldus minister Dekker

Toonderstukken worden voortaan alleen nog geregistreerd op één verzamelbewijs. Voor iedere beursvennootschap wordt een verzamelbewijs bewaard in een kluis bij een intermediair, zoals een bank of beleggingsinstelling. Verhandeling van aandelen aan toonder kan dan alleen nog via een effectenrekening plaatsvinden. Aan de hand van zo’n effectenrekening, of het aandeelhoudersregister van een naamloze vennootschap, is na te gaan wie een aandeel aan toonder in handen heeft.

Vennootschappen zetten aandelen aan toonder om in aandelen op naam via een statutenwijziging. Doet de vennootschap dit niet, dan gebeurt dat van rechtswege op 1 januari 2020. Aandeelhouders die nog papieren stukken in huis hebben, moeten die bij de vennootschap inleveren. Dat kan nog tot 1 januari 2021. Het is van belang de aandelen in te leveren, want aandeelhouders verliezen de rechten die zijn verbonden aan hun aandeel als zij de stukken niet inleveren. Niet ingeleverde aandelen komen automatisch in handen van de vennootschap.