Interbestuurlijk samenwerken loont

Een jaar na de start van het Interbestuurlijk Programma (IBP) signaleren het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen dat interbestuurlijk samenwerken aan een aantal grote, urgente maatschappelijke opgaven tot echt betere resultaten leidt. Op terreinen zoals laaggeletterdheid, inburgering en energietransitie treedt de overheid voor bedrijven en inwoners als één partij op. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Woondeals

Zo werken verschillende overheden samen aan een toekomstbestendige woningmarkt door woondeals af te sluiten. In januari is de woondeal Groningen ondertekend om op korte termijn de bouw te versnellen en op lange termijn te komen tot bredere gebiedsontwikkeling. Dit moet zorgen voor 20.000 extra woningen voor 2030. In april werd de woondeal Eindhoven gesloten en gisteren de woondeal Zuidelijke Randstad.

Regionale Energiestrategieën

In het Ontwerp Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot Regionale Energiestrategieën (RES). Het IBP heeft bijgedragen aan de inrichting van een Nationaal Programma RES dat de opstellers in 30 regio’s gaat ondersteunen bij het maken van die energiestrategieën om de CO2-uitstoot te verminderen.

Meer voorbeelden

Ook zorgde het IBP voor samenwerkingsafspraken om te komen tot een landelijk netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang en aan een actieagenda voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast werkte het IBP mee een gezamenlijk ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden om te investeren in het verbeteren van de gezondheid van alle Nederlanders.

Trots

Dit is een aantal voorbeelden dat minister Ollongren aanhaalt in de brief aan de Tweede Kamer. ‘Ik ben trots op de resultaten die we als overheden gezamenlijk boeken’, zegt zij, ‘het gaat om urgente, maatschappelijk vraagstukken die veel inwoners raken. Samenwerken is  hard werken. Zo zijn er de afgelopen periode stevige gesprekken gevoerd tussen het kabinet en de medeoverheden over onder andere de jeugdzorg. Tegelijkertijd zie ik ook dat zolang we de urgentie voorop stellen we tot echte oplossingen komen.’

Het Interbestuurlijk Programma

Ruim een jaar geleden formuleerden Rijk en medeoverheden de ambitie om een aantal urgente maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan te pakken: het Interbestuurlijk Programma. De transitie naar een duurzame samenleving, het zorgen voor voldoende woningen die passen bij de wensen en mogelijkheden van bewoners en het tegengaan van eenzaamheid zijn opgaven die geen enkele overheid alleen op kan lossen. Dit vraagt om een effectief en interbestuurlijk samenspel waarbij de inhoudelijke opgave voorop staat en er niet langer geredeneerd wordt vanuit ‘je gaat erover, of niet’. Samen bereik je namelijk meer.