Verkiezingen zijn goed verlopen

De verkiezingen in maart en mei jongstleden zijn goed verlopen. En de opkomst was in jaren niet zo hoog. Tot dat positieve oordeel komt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief over de evaluatie van de zes recente verkiezingen, zowel in Europees Nederland als Caribisch Nederland, aan de Tweede Kamer. Ook de Kiesraad komt tot een positief oordeel.

Beeld: Phil Nijhuis

Wel schrijft de minister dat de kieswet meer gelegenheid moet bieden om telfouten op tijd voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag te constateren en te corrigeren. ‘Het zou goed zijn als fouten in de door het centraal stembureau vastgestelde uitslag snel kunnen worden gecorrigeerd’, aldus Ollongren.

Wetsvoorstel om telfouten te constateren en corrigeren

Daarom heeft de minister in april het wetsvoorstel ‘nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen’ in consultatie gebracht. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een gemeentelijk stembureau, dat de taak krijgt om gelijk na de stemming eventuele door stembureaus gemaakte fouten te herstellen.

Verkiezing Caribisch Nederland

De minister is blij dat Nederlanders op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met de verkiezingen voor de kiescolleges mee hebben gedaan. In de evaluatie geeft de minister aan, op advies van de Kiesraad en internationale waarnemers, te kijken naar de kwetsbaarheden in de volmachtregeling in Caribisch Nederland. De minister is van plan om na gesprekken met de openbare lichamen van de eilanden een wetsvoorstel voor te bereiden in aanloop naar de eilandraadsverkiezingen van 2023. Met dat voorstel moet de volmachtregeling in Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden beperkt tot de mogelijkheid van het aanvragen van een schriftelijke volmacht.

Zes verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn in Europees Nederland gecombineerd de verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen gehouden en in Caribisch Nederland de verkiezingen voor de eilandsraden (met uitzondering van Sint Eustatius) en voor kiescolleges. Op 23 mei vonden de Europees Parlementsverkiezing plaats en op 27 mei de verkiezingen voor de Eerste Kamer. In de evaluatie gaat de minister verder in op onder andere  toegankelijkheid van het verkiezingsproces, de stemming door de Nederlandse kiezers in het buitenland, en een onderzoek naar kennis en vaardigheden van voorzitters en andere leden van stembureaus.