Saba Package regelt gerichte samenwerking tussen Rijk en Saba

Vandaag hebben gedeputeerde Zagers (Openbaar Lichaam Saba) en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Saba Package ondertekend. Dit bestuursakkoord is erop gericht om de goede samenwerking tussen het Rijk en het openbaar lichaam Saba te verankeren en verder uit te bouwen. De Saba Package zorgt voor een meer gerichte aanpak van de uitdagingen en kansen die er op Saba zijn, en waar het Rijk en het Openbaar Lichaam Saba gezamenlijk aan werken.

Staatssecretaris Knops is tevreden over het bestuursakkoord  “De Saba Package sluit heel goed aan op de ‘more for more’-aanpak die ik voorsta. Het gaat om verduurzaming en praktische samenwerking op het terrein van sociale en economische ontwikkeling, goed bestuur en openbare orde en veiligheid. Daar hebben de bewoners van Saba direct baat bij. En dat juich ik toe.”

Het bestuursakkoord ligt er op verzoek van Saba en is gezamenlijk met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geschreven, waarbij het ministerie van BZK de afstemming met de Haagse departementen heeft verzorgd.

De Saba Package loopt tot en met 2022. Bij de Saba Package hoort een uitvoeringsagenda januari – december 2019. Hierin zijn concrete afspraken gemaakt voor het lopende jaar. Ieder jaar wordt deze uitvoeringsagenda geactualiseerd en in overleg tussen Saba en het Rijk opnieuw vastgesteld voor het komende jaar. Zo blijven de doelen en prioriteiten duidelijk en actueel, waarbij taken en verantwoordelijkheden per ministerie worden beschreven. BZK coördineert het proces en doet dit in goede samenwerking met het openbaar lichaam Saba.

Over een half jaar volgt de eerste voortgangsrapportage.