Werkgroepen brede maatschappelijke heroverwegingen kunnen van start

Wat zijn de maatschappelijke effecten van ander beleid? Of van een andere uitvoering van beleid? Is bijvoorbeeld de manier waarop leraren nu worden opgeleid de goede manier? Gaan we in de zorg op een goede manier om met technologie? En in de dienstverlening van de overheid? Wat kunnen we doen aan problemen die mensen met wisselende inkomsten ervaren? Hoe kunnen we zorgen voor veel minder afval?

Na de zomer gaan verschillende ambtelijke werkgroepen aan de slag met dit soort vraagstukken. Zij werken beleidsscenario’s uit die de politiek kan helpen om in de toekomst afgewogen besluiten te nemen. Die scenario’s zijn gericht op hervormingen en besparingen. Met die scenario’s in de hand zijn bestuurders bovendien goed voorbereid, mocht het onverhoopt weer slechter gaan met de economie. Aanleiding voor deze exercitie is een breed door de Tweede Kamer aangenomen motie van het Kamerlid Sneller c.s.

Het kabinet heeft vandaag de onderwerpen en de taakopdrachten waar de werkgroepen mee aan de slag gaan naar de Kamer gestuurd. Er is gekeken welke onderwerpen maatschappelijk urgent zijn, waar de overheid handelingsperspectief heeft en er is gekeken naar de budgettaire omvang. De zestien gekozen onderwerpen zijn:

1.         Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen

2.         Een toekomstbestendig zorgstelsel

3.         Zorg voor een veilige omgeving

4.         Eerlijk werk

5.         Talenten benutten op de arbeidsmarkt

6.         Naar een inclusieve samenleving

7.         Goed wonen als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling

8.         Klaar voor klimaatverandering

9.         Innovatieve samenleving

10.       Naar een duurzamer voedselsysteem

11.       Naar een economie zonder afval

12.       Toekomstbestendige mobiliteit

13.       Een betere overheid richting burgers en bedrijven

14.       Naar een wendbare migratieketen

15.       Veiligheid en veranderende internationale machtsverhoudingen

16.       Publieke belangen en concurrentiekracht in een open economie

De werkgroepen worden gevraagd zoveel mogelijk expertise van buitenaf te betrekken. Uiterlijk februari 2020 worden de rapporten afgerond. De rapporten worden openbaar.

In de bijlage bij bijgaande Kamerbrief staan de taakopdrachten per onderwerp uitgewerkt.