Veehouderij op weg naar verduurzaming

Om te komen tot een toekomstbestendige veehouderij hebben sectoren, ketenpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het programma Duurzame Veehouderij afspraken gemaakt. In deze transitie naar kringlooplandbouw neemt Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving, het bieden van experimenteerruimte en de positie van de boer. Dat staat in de brief Verduurzaming Veehouderij die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

Minister Schouten: Onze boeren bereiden zich voor op de toekomst. Daarbij zijn duurzaamheid, dierenwelzijn en het verdienvermogen van de boer belangrijk. In deze transitie moeten we tegelijkertijd oog houden voor veranderende omstandigheden zoals nu bijvoorbeeld de huidige stikstofdiscussie. Deze discussie onderstreept juist de noodzaak om te komen tot een meer duurzame veehouderij. Het gesprek over de toekomst daarvan stopt dan ook niet na vandaag.

Innovatie- en experimenteerruimte

In de omslag naar kringlooplandbouw lopen vernieuwers voorop. Zij delen kennis en ervaring en inspireren andere veehouders om ook stappen te zetten. Om hen meer ruimte te geven stelt minister Schouten innovatie- en experimenteerruimte beschikbaar en kijkt zij naar de mogelijkheden om wet- en regelgeving te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld in Noord-Nederland, waar in acht gebieden initiatieven worden ontwikkeld ter bevordering van onder meer de biodiversiteit, het landschap en het verdienvermogen van de boeren.

Het is belangrijk dat de condities om te verduurzamen optimaal zijn, zodat de veehouder met vertrouwen een volgende stap richting verduurzaming en kringlooplandbouw kan zetten. Zo zal de weg naar kringlooplandbouw alleen slagen als de boer de nodige investeringen kan opbrengen en terugverdienen. Economisch gezond kunnen werken, een goed inkomen verdienen en waardering krijgen voor hun werk zijn daarbij essentieel. Daarom heeft minister Schouten onlangs de Taskforce Verdienvermogen opgericht, die onderzoek doet naar de randvoorwaarden voor het verdienmodel van kringlooplandbouw.

De verduurzaming van de veehouderij is dus een omslag voor alle schakels in de keten, inclusief de consument. Boeren kunnen alleen verduurzamen als er voldoende vraag is naar duurzame producten. Daarom werkt minister Schouten samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel aan een plan van aanpak dat beschrijft hoe horeca, cateraars, supermarkten, de voedingsmiddelenindustrie en slagerijen de vraag naar duurzame producten kunnen vergroten.

Sectorplannen

Ook de sectoren hebben in samenwerking met ketenpartijen plannen gemaakt om een versnelling naar een duurzame veehouderij en het sluiten van kringlopen te realiseren. Zo gaat de varkenssector aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe stallen die zorgen voor een vermindering van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en geur.

De melkveesector werkt onder andere toe naar meer gebruik van voer van eigen grond. Ook gaat deze sector aan de slag met een plan om de uitstoot van ammoniak verder te verminderen. Dat is een urgente opgave, ook om de stikstofproblematiek aan te pakken. De pluimveesector gaat onder andere aan de slag om de uitstoot van fijnstof te verminderen. De geiten- en kalversector zetten dierenwelzijn en diergezondheid hoog op de agenda.