Kamerbrief met voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale migratieagenda

Vandaag is de voortgangsbrief over de uitvoering van de integrale migratieagenda door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer verzonden. Dit deed ze mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Animatievideo Migratie: samenwerking op het vraagstuk

Mensen migreren over de wereld.
Dat is van alle tijden.
Migratie betekent dat mensen voor langere tijd verplaatsen van het ene naar het andere land.
Het grootste deel van de migranten naar Nederland komt op een reguliere en veilige manier.
Voor werk.
Voor studie.
Voor liefde en of gezin.
Nou ja, je weet wel...

Een kleiner deel van de migranten komt als asielzoeker.
Zij vluchten voor oorlog, geweld of onderdrukking.
Of zij proberen verblijf in Nederland te krijgen zonder er recht op te hebben.

Naar verwachting zal migratie wereldwijd toenemen.
Door bevolkingsgroei, door klimaatverandering, door instabiliteit en machtsverschuivingen, maar ook door economische kansen en technologische ontwikkeling.
Nederland wil bescherming bieden aan wie dat echt nodig heeft.
En dat migratie aansluit op de behoefte van de Nederlandse samenleving.

Om migratie veilig en gecontroleerd te laten verlopen.
Maar, hoe doe je dat?
Want migratie is een dynamisch, veelzijdig en complex vraagstuk.
Daar zijn geen gemakkelijke antwoorden of oplossingen voor.

Nederland komt in actie op alle punten van de migratieroute met verschillende maatregelen die met elkaar samenhangen.
Nederland werkt wereldwijd samen voor het voorkomen van illegale migratie, versterking van opvang in de regio, verbetering van de terugkeer, en door brede afspraken met belangrijke migratielanden.

Maar dat is natuurlijk niet zomaar gerealiseerd.
Daarom werkt Nederland ook samen binnen Europa.
Voor betere grensbewaking, het voorkomen dat asielzoekers in meerdere landen aanvragen indienen, en een eerlijkere verdeling van asielzoekers over lidstaten.

3En natuurlijk werken we ook binnen Nederland met elkaar samen om sneller duidelijkheid te geven aan asielzoekers, aan een flexibel asielstelsel dat schommelingen beter opvangt, goede aansluiting op het onderwijs, en integratie, zodat migranten mee kunnen doen met Nederland.

Mensen migreren over de wereld.
Nederland verbetert de grip op migratie.
Zodat migratie beter aansluit op wat Nederland nodig heeft.

De brief is een vervolg op de integrale migratieagenda. Daarin worden de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord op het terrein van migratie in zes samenhangende pijlers met elkaar verbonden en op onderdelen uitgewerkt. In een video die ook vandaag verschenen is, wordt de strekking van de integrale migratieagenda uitgelegd.  

Het kabinet streeft naar een menswaardig en effectief migratiebeleid. Migratie is de verplaatsing van (groepen) mensen van de ene plaats naar de andere. Migratie is een dynamisch, veelzijdig en complex vraagstuk. Juist daarom is het belangrijk om open en transparant te communiceren over ontwikkelingen, knelpunten en doelstellingen. Dit is waar de voortgangsbrief integrale migratieagenda voor is bedoeld.