Voorgenomen wijzigingen energie-innovatie instrumentarium in 2020

Grotere stappen zetten richting de klimaat- en energiedoelen. Scherper inzicht in de innovaties die daarvoor nodig zijn. Meer samenwerking en een grotere kans om goede ideeën tot bloei te laten komen. Dat hebben het kabinet en de Topsector Energie (TSE) voor ogen met de inzet op klimaat- en energie-innovatiebeleid. Het kabinet zet extra in op innovatie om zo bij te dragen aan het realiseren van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. In 2020 wordt de volgende stap gezet om het bestaande energie-innovatie instrumentarium te richten op de doelen uit het klimaatakkoord. Er komt een nieuwe regeling binnen het Topsector Energie instrumentarium voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI), de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) wordt opengesteld voor projecten met een looptijd van maximaal vier jaar en de Hernieuwbare Energieregeling (HER) wordt verlengd tot en met 2023.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Met de DEI+ ondersteunt het kabinet innovatieve projecten op het gebied van klimaat en energie. De thema’s die in 2019 zijn toegevoegd komen ook in 2020 terug. Het gaat om aardgasvrije gebouwde omgeving, flexibilisering van het energiesysteem inclusief de inzet op waterstof en CO2-reductie in de industrie. Nieuw is dat er voor deze thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is, waardoor ook projecten met een looptijd van maximaal vier jaar in aanmerking kunnen komen voor de DEI+. Het budget voor de DEI+ komt voor 2020 uit op €86,1 miljoen, met een maximaal subsidieplafond van €15 miljoen per project. Een uitzondering is het thema aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen. Hiervoor wordt in 2020 een afzonderlijk budget van €9 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De DEI+ wordt naar verwachting nog dit jaar gepubliceerd en begin januari 2020 opengesteld. De DEI+ werkt als een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-regeling en sluit begin 2021 of op het moment dat het budget op is. 

Voorgenomen budget DEI+ 2020 x 1000 euro

Energie- en Klimaatinnovatie:
- hernieuwbare energie
- energiebesparing
- flexibilisering van het energiesysteem (incl. waterstof)
- ruimtelijke inpassing hernieuwbare elektriciteit

86.100
Aardgasvrije gebouwde omgeving 9.000

Topsector Energie instrumentarium

Om de verduurzamingsopgaven voor 2030 in te vullen, stimuleert het kabinet vroegtijdige samenwerking tussen innovatieve marktpartijen via een missiegedreven aanpak. Deze aanpak wordt vanaf 2020 ondersteund met de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). De MOOI-regeling vraagt integrale innovatieve oplossingen uit op de thema’s ‘Wind op zee’, Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en de ‘Industrie’, in lijn met het klimaatakkoord en de binnen de Topsector Energie opgestelde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s. Deze oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in 2030. Om meer slagkracht te realiseren zal het beschikbare budget voor 2020 en 2021 in één tenderregeling worden gepubliceerd en opengesteld, naar verwachting begin 2020.

Voorgenomen budget MOOI 2020 x 1000 euro

MOOI tender - Hernieuwbaar op Zee

10.100
MOOI tender - Hernieuwbaar op Land 10.900
MOOI tender - Gebouwde omgeving 27.000
MOOI tender - Industrie 17.000

Hernieuwbare Energieregeling (HER)

De HER is een instrument dat zich specifiek richt op het verlagen van de kosten van de opwekking van hernieuwbare energie en kan als voorportaal van de SDE+ worden gezien. In lijn met het klimaatakkoord wordt de HER verlengd tot en met 2023. Hiertoe wordt een regeling van deze strekking voorbereid, die begin 2020 zal worden voorgehangen bij de Tweede Kamer. Het voornemen is om de HER op 1 april 2020 open te stellen.

Lees voor aanvullende informatie over de DEI+, MOOI en HER de onderstaande kamerbrief of houd de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de gaten.