Ministerraad stemt in met wijziging van de Wet financiering politieke partijen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). Zo wordt onder meer de transparantie van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen vergroot. Straks moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt wie de natuurlijke personen achter rechtspersonen zijn die een gift doen aan een politieke partij. De wijzigingen komen voort uit adviezen van de commissie Veling. 

Daarnaast worden giften van buiten de Europese Unie aan Nederlandse politieke partijen verboden. Uitzondering hierop vormen giften van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen. Verder worden politieke partijen verplicht om alle, ook de kleinste, giften openbaar te maken die zij krijgen uit andere EU-lidstaten. Aanleiding daarvoor is het toegenomen risico op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie. Voor de openbaarmaking van giften uit Nederland blijft de drempel van € 4.500 per donateur per jaar gelden. 

Transparantie

Minister Knops onderstreept het belang van transparantie: “Politieke partijen zijn een belangrijke pijler van onze parlementaire democratie. Voor het vertrouwen in onze democratie is transparantie over wat de herkomst is van het geld dat je ontvangt als politieke partij heel belangrijk. Daarbij is buitenlandse inmenging onwenselijk en daar willen we onze democratie en politieke partijen voor behoeden.” 

Wet op de Politieke Partijen

De gewijzigde Wet financiering politieke partijen wordt straks ondergebracht in een nieuwe Wet op de politieke partijen, die het kabinet op dit moment in voorbereiding heeft. Het doel hiervan is om de positie van politieke partijen te versterken. In deze wet zullen in elk geval de bestaande organisatorische eisen die nu al in de Kieswet en de Wfpp zijn vastgelegd, worden samengevoegd. Bijvoorbeeld de eis dat een politieke partij een vereniging moet zijn om aan verkiezingen mee te doen. Meerdere landen, zoals Duitsland en Spanje, hebben al zo’n soort wet. Daarnaast gaat het kabinet onder meer kijken naar de mogelijkheden om regels over digitale campagnevoering in deze wet op te nemen, zoals microtargeting (het in beeld brengen van - voorkeuren van -  potentiele kiezers). Deze Wet op de politieke partijen volgt later in deze kabinetsperiode.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.