Komend half jaar woningen nodig voor 6.500 statushouders

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies donderdag gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6.500 asielzoekers met een verblijfsvergunning van een woning te voorzien. De zogeheten taakstelling werd besproken aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, waar ook de zoektocht naar nieuwe locaties voor asielzoekerscentra op de agenda stond.

Volgens de berekeningen zouden gemeenten eigenlijk 9.000 statushouders van een woning moeten voorzien in de tweede helft van 2020. Dit lijkt voor gemeenten op dit moment, mede vanwege de corona-crisis, een te grote opgave. Daarom is in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekozen voor een lager aantal.

De taakstelling kan richting de planning voor het volgende voorjaar na overleg met gemeenten en provincies nog worden bijgesteld. Daarbij worden de effecten van de corona-problematiek en het feit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) achterstanden aan het wegwerken is, meegenomen. De schatting van het aantal aanstaande vergunninghouders wordt twee keer per jaar gemaakt. De afgelopen jaren schommelde de taakstelling tussen 5.500 (afgelopen half jaar) en 23.000 (ten tijde van de hoge asielinstroom).

Meer opvanglocaties nodig

Aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie werd donderdag ook gesproken over de zoektocht naar nieuwe locaties voor asielzoekerscentra. Die zijn nodig, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nagenoeg vol zit. Inmiddels is een aantal afspraken met locaties verlengd. Het gaat dan om het azc Oisterwijk, waar ruimte is om 450 asielzoekers op te vangen. De tijdelijke opvang in attractiepark Duinrell is verlengd tot de zomer. Daar kunnen tussen de 650 en 930 asielzoekers terecht. Het in 2018 gesloten azc Musselkanaal met 428 plekken wordt deze zomer weer in gebruik genomen.

De recente verlengingen zijn echter nog onvoldoende om te zorgen voor genoeg ruimte bij het COA. Jetta Klijnsma, die namens de Commissarissen van de Koning deelneemt aan de Regietafel, spant zich samen met de andere Commissarissen in om met provincies en gemeenten te komen tot extra opvangplekken. Die inzet gaat de komende tijd onverminderd voort.

Uitstroom naar gemeenten

Verder sprak de Regietafel over de aanpak van de huidige uitstroom van statushouders naar gemeenten. Momenteel wachten ruim 5.800 statushouders in asielzoekerscentra op een woning. Zij vallen onder eerdere taakstellingen. Het is, vanuit het oogpunt van integratie en gezien de druk op het COA van belang dat de mensen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk doorgeplaatst worden naar een gemeente. Gesprekken over veilige randvoorwaarden voor het doorplaatsen die passen binnen de coronamaatregelen van het RIVM worden op dit moment gevoerd.

Aan de LRT nemen de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid deel, evenals Jetta Klijnsma namens de Commissarissen van de Koning, Theo Weterings namens de VNG, het Interprovinciaal Overleg en het COA. Het volgende overleg staat in mei gepland.