Nederland sluit belastingverdrag met Liechtenstein

Nederland heeft met Liechtenstein een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

Het verdrag is op woensdag 3 juni 2020 in Bern ondertekend. In het verdrag is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat het verdrag enkel wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag.

Met deze antimisbruikbepaling en de andere bepalingen van het verdrag voldoet dit belastingverdrag aan de minimumstandaarden van het zogeheten BEPS (Base erosion and profit shifting)-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Bindende arbitrage

Verder zijn er met Liechtenstein afspraken gemaakt over de onderlinge uitwisseling van informatie en bijstand bij invordering van belastingen. Ook bevat het verdrag een bepaling over bindende arbitrage in het geval dat Liechtenstein en Nederland in onderling overleg geen overeenstemming bereiken over de positie van een belastingplichtige.

Het verdrag sluit op een groot aantal onderdelen aan bij het OESO-modelbelastingverdrag. Met de ondertekening heeft Nederland nu (op Cyprus na) met alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) een belastingverdrag gesloten. Het verdrag zal nu in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen. In Nederland wordt het verdrag daartoe ter advisering voorgelegd aan de Raad van State en daarna ter goedkeuring aan het parlement.