Benoeming nieuwe kroonleden SER

Mevrouw prof. mr. F. G. Laagland (Femke),  mevrouw prof. dr. A. Gerbrandy (Anna) en mevrouw prof. dr. M. G. Knoef (Marike) worden benoemd tot (plaatsvervangend) Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met deze benoemingen op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden voor de resterende duur van de huidige zittingstermijn tot 1 april 2022.

De kroonleden zijn benoemd vanwege hun expertise op verschillende sociaal-economische terreinen.

Mevrouw Laagland (1979) is hoogleraar (Europees) arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mevrouw Gerbrandy (1971) is hoogleraar mededingingsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Mevrouw Knoef (1983) is hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden en tevens directielid van Netspar.

De SER bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen de werkgevers- en werknemersleden.