Nederland sluit belastingverdrag met Kosovo

Nederland heeft met Kosovo een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat burgers of bedrijven dubbel belasting betalen of dat juist belastingheffing wordt ontweken.

Het verdrag is op woensdag 29 juli 2020 in de Kosovaarse hoofdstad Pristina ondertekend. Het verdrag bevat een antimisbruikbepaling die voorkomt dat het verdrag kan worden gebruikt enkel met de intentie om belastingheffing te ontwijken. Als deze situatie zich voordoet, dan vervalt de mogelijkheid van een belastingplichtige om een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag.

Met deze antimisbruikbepaling en de andere bepalingen van het verdrag voldoet dit belastingverdrag met Kosovo aan de minimumstandaarden van het zogeheten BEPS (Base erosion and profit shifting)-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking. Het tegengaan van belastingontwijking en –ontduiking is een speerpunt van dit kabinet.

Uitwisseling van informatie en bindende arbitrage

Verder heeft Nederland met Kosovo afspraken gemaakt over de onderlinge uitwisseling van informatie en over de bijstand bij invordering van belastingen. Ook bevat het verdrag een bepaling over bindende arbitrage in het geval dat Kosovo en Nederland in onderling overleg geen overeenstemming bereiken over de positie van een belastingplichtige.

Het verdrag sluit op een groot aantal onderdelen aan bij het OESO-modelbelastingverdrag. Nu starten beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure.  In Nederland wordt het verdrag daartoe ter advisering voorgelegd aan de Raad van State en daarna ter goedkeuring aan het parlement.