Jaarrapport Wsw-statistiek 2019 gepubliceerd

In opdracht van het Ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.

De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 68.712 eind 2019. De gemiddelde realisatie in 2019 bedroeg 70.737 arbeidsjaren. Dit ligt 337 arbeidsjaren boven de verwachting bij invoering van de Participatiewet.

Van het totaal aantal werknemers in de Wsw werkt 93,4% in een dienstbetrekking met gemeente of Sw-bedrijf en 6,6% heeft een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Het aandeel detacheringen betreft 37,4% van het totaal. Hierbij is nog onderscheid te maken tussen individuele detacheringen (17,9%) en groepsdetacheringen (19,5%). De grootste groep betreft personen op een interne plaatsing, ofwel werk waarbij de begeleiding door de SW-organisatie wordt verzorgd (55,9%).

Het aantal mensen met een geldige Wsw-indicatie, maar zonder dienstverband (de “geen plaatsingen”) loopt jaarlijks op. In 2019 is er sprake van een toename van 467 personen tot een totaal van 5.164 personen.

De gemiddelde leeftijd van mensen in de Wsw is vanaf 2014 met 3 jaar toegenomen. Door de stop op de instroom is het aandeel jongeren onder de 27 jaar gedaald van 5% naar 1%. Tegelijkertijd is het aandeel ouderen boven de 45 jaar gestegen van 66% tot 75%. Naast de afname van het aandeel jongeren speelt hierbij het verhogen van de AOW-leeftijd een rol. 68% van alle uitstroom uit het werknemersbestand wordt veroorzaakt door overlijden, pensioen of  2 jaar ziekte.