Lagere regelgeving online kansspelen openbaar

Met de nieuwe wet Kansspelen op afstand wordt het online aanbod van kansspelen voor Nederland gereguleerd. Met het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand en de ontwerpregeling Kansspelen op afstand wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, het voorkomen van fraude en criminaliteit en consumentenbescherming. Voordat deze lagere regelgeving vastgesteld kan worden moet het notificatietraject bij de Europese Commissie zijn doorlopen. Momenteel bevinden zowel het besluit als de regeling zich in dit notificatietraject. 

De wet Kansspelen op afstand maakt mogelijk dat de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verleent voor het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt. De wet bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen, kansspelgerelateerde fraude en criminaliteit tegen te gaan en spelers te beschermen. Hiermee zorgen we dat er een veilig en betrouwbaar online kansspelaanbod is waarbij Nederlandse online spelers veilig kunnen spelen. Een deel van deze maatregelen zal ook gaan gelden voor de landgebonden sector.

In de afgelopen periode heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de lagere regelgeving uitgewerkt die verder invulling geeft aan de doelstellingen van de wet. In het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand wordt het vergunningenstelsel voor kansspelen op afstand nader uitgewerkt en worden regels gesteld aan reclame, werving en verslavingspreventie. Ook worden onder andere de eisen geconcretiseerd ten aanzien van het spelsysteem van vergunninghouders, het voorkomen van witwassen en matchfixing en het registreren en veilig bewaren van gegevens. Deze eisen zijn nader gespecificeerd in de ontwerpregeling kansspelen op afstand.

In de laatste versies van het besluit en de regeling zijn consultatiereacties en toezeggingen naar aanleiding van parlementaire bespreking verwerkt. Om implementatievoorbereiding te ondersteunen zijn de ontwerpversies van de lagere regelgeving bijgevoegd. Het besluit is ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Het besluit en de regeling zijn aan de Europese Commissie genotificeerd, beide stukken kunt u vinden in de zogeheten TRIS-database. De regeling wordt niet in zijn geheel genotificeerd. Verwacht wordt dat er beperkte vertraging optreedt ten opzichte van de oorspronkelijk beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021. De nieuw beoogde datum van inwerkingtreding wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Voorafgaand aan de inwerkingtreding vindt officiële bekendmaking van de lagere regelgeving plaats.