Experts helpen bij aanscherping corona-aanpak

De afgelopen maanden is in kaart gebracht welke lessen er tot nu toe te trekken zijn uit de bestrijding en aanpak van het coronavirus. Op basis van gesprekken met meer dan 100 experts gaat het kabinet de corona-aanpak verder versterken. Belangrijke elementen daarin zijn: beter inzicht in de verspreiding van het coronavirus door testen en traceren, vaker specifieke, regionale of lokale maatregelen en zorgen dat iedereen deze uitzonderlijke tijd kan volhouden. Deze drie punten vormen de rode draad van het ‘lessons learned’ traject, zo schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer.

Op uitnodiging van het ministerie van VWS deelden de afgelopen weken meer dan honderd experts (medisch professionals, patiëntvertegenwoordigers, bestuurders, hoogleraren en ervaringsdeskundigen) hun adviezen ten aanzien van de COVID-19-bestrijding. De deskundigen bekeken 9 thema’s, zoals testen en traceren, de effecten van de intelligente lockdown en de publiekscommunicatie. Ook is gekeken naar de aanpak in andere landen. Op ieder thema zijn ideeën, adviezen en inzichten verzameld. Deze bijdragen gebruikt het kabinet om lessen te trekken en de corona-aanpak verder te versterken en verbeteren.

“Tijdens de zomermaanden zagen we helaas een opleving van het virus. Deze toename maakt goed duidelijk hoe kwetsbaar de situatie is waarin we verkeren. We moeten ons voorbereiden op een tweede golf maar vooral: alles in het werk stellen om deze te voorkomen. Daarom is het belangrijk om te leren van wat we tot nu toe hebben gedaan. De inzichten én kritiek van alle experts hebben ons geholpen bij het scherp krijgen van wat beter kan. Zeer waardevol; daar gaan we dus mee aan de slag”, aldus minister De Jonge, die ook benadrukt dat beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgen dat de zorg niet overbelast raakt de ankerpunten blijven in de huidige controlefase.

Les 1: goed inzicht

De lessen voor goed inzicht gaan over vroeg signaleren door testen en traceren en de informatie over de verspreiding van het virus voor een breder publiek beschikbaar stellen. Grootschalig testen en de inzet van bron- en contactonderzoek helpen bij het sneller en preciezer detecteren waar besmettingshaarden zitten. Het plan is om de testcapaciteit verder op te voeren en op meer plaatsen te gaan testen. Daarnaast wordt het dashboard uitgebreid met lokale en regionale informatie en de begrijpelijkheid van de informatie wordt verbeterd.

Les 2: gerichte maatregelen

Er is nu meer bekend over waar het virus zich bevindt en wat de bron van de besmetting is. Daarmee kan de aanpak ook specifieker. Dat helpt bij het beperken van nadelige economische en sociaal-maatschappelijk effecten. Het is essentieel om het virus lokaal op te sporen en met lokale maatregelen in te dammen. Dit sluit aan bij de les om zo precies en zo snel mogelijk in te grijpen daar waar het nodig is. Er zal daarbij meer aandacht zijn voor het begrijpelijk uitleggen van verschillen per regio.

Les 3: Gezamenlijk volhouden

Zolang er geen vaccin is, drukt het coronavirus een flink stempel op het dagelijks leven. Volhouden is daarbij cruciaal. Aan de experttafels werd aandacht gevraagd voor onder andere zorgprofessionals, mensen met een kwetsbare gezondheid, jongeren en werkenden die getroffen zijn door de maatregelen. Het kabinet blijft inzetten op begrijpelijke communicatie met meer zichtbare uitingen in de openbare ruimte en communicatie gericht op verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld via TikTok). Ook wordt  helder uitgelegd dat reguliere zorg veilig verleend kan worden zodat mensen deze behandelingen niet mijden uit angst voor het virus of overbelasting van de zorg.

Meer informatie

De Kamerbrief: Kamerbrief lessons learned COVID-19.

De bijdragen van de experts en de verslagen van gesprekken staan op: www.rijksoverheid.nl/documenten-lessons-learned-corona.