Onderhandelingsresultaat over nieuwe cao rijksambtenaren

De vakbonden en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Zij krijgen een loonsverhoging van 0,7% en een eenmalige beloning van 225 euro. Daarnaast hebben partijen afspraken gemaakt over duurzaam vervoer. De nieuwe CAO Rijk loopt van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021.

Binnenlandse Zaken voert als werkgever voor de Rijksoverheid de cao-onderhandelingen. Staatssecretaris Knops: ”Er ligt een eventwichtig akkoord op tafel. Met dit akkoord tonen we onze waardering voor de inzet van ambtenaren tijdens de coronacrisis. Tegelijkertijd biedt de huidige crisis beperkt ruimte voor loonstijging.

We hebben daarom niet alleen over de beloning gesproken, maar ook over inhoudelijke verbeteringen. Wat is nodig zodat we ook na corona prettig op kantoor en thuis kunnen werken? Wat vinden wij een sociaal veilige werkomgeving en wat is daarvoor nodig? Deze inhoudelijke verbeteringen werken we in het nieuwe akkoord uit.”

Investeren in duurzaam vervoer

Als werkgever zet de Rijksoverheid in op verduurzaming van het vervoer van rijksambtenaren. Er komen nieuwe regels voor internationale dienstreizen, met als doel het vliegverkeer terug te dringen. Rijksambtenaren kunnen € 500 krijgen om een fiets aan te schaffen voor hun woon-werkverkeer. En we starten een pilot met leasefietsen. Zo dragen we bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, en ontlasten we het openbaar vervoer.

Thuiswerkvergoeding

Door de coronacrisis werken de meeste rijksambtenaren thuis. In lijn met de berekening van het Nibud is afgesproken om een eenmalige compensatie voor de periode van half maart 2020 tot en met 31 december 2020 uit te keren aan thuiswerkende rijksambtenaren. De eenmalige vergoeding wordt betaald uit lagere reiskosten die de Rijksoverheid heeft omdat rijksambtenaren niet naar kantoor hoeven te reizen.

Studieafspraken hybride werken en sociale veiligheid

Werkgever en vakbonden willen met elkaar verkennen hoe ambtenaren na de crisis gecombineerd thuis en op kantoor kunnen werken. Daarnaast praten bonden en werkgever Rijk verder over het thema sociale veiligheid. Daarbij wordt gekeken of medewerkers voldoende en juiste ondersteuning krijgen in onverhoopte situaties waarin zij zich onveilig of onheus bejegend voelen. Partijen hechten veel belang aan dit thema.

Vervolgstappen

De volgende stap is dat de vakbonden het onderhandelaarsakkoord voorleggen aan hun achterban. De uitkomsten hiervan bespreken de bonden weer met de onderhandelaars van de rijksoverheid.