Nederland en Polen wijzigen belastingverdrag

Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Polen ondertekend. Hierin zijn onder andere nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen en over vermogenswinsten op aandelen in onroerendezakenlichamen.

Het wijzigingsprotocol is in Warschau ondertekend. In een belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds dat er belasting wordt ontweken.

In het wijzigingsprotocol is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag alleen worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Daarnaast wordt de heffingsrechtverdeling over de pensioenen deels aangepast. Op dit moment wordt het heffingsrecht over particuliere pensioen of lijfrente aan de bronstaat toegewezen, als aan verschillende voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden voor de bronstaatheffing in het gewijzigde verdrag komen te vervallen.

Dat betekent dat Nederland belasting kan gaan heffen over alle Nederlandse pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen uitgekeerd aan inwoners van Polen en die in Nederland zijn opgebouwd. Ook Polen mag deze inkomsten van haar inwoners in de heffing betrekken, maar moet vervolgens wel dubbele belasting tegen gaan.

Tenslotte wordt met het wijzigingsprotocol de informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering uitgebreid naar toeslagen.

Het wijzigingsprotocol zal nu in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen.