Wet moet betere man-vrouw verhouding in top bedrijfsleven regelen

De man-vrouw verhouding in het Nederlandse bedrijfsleven moet beter. Ondanks aandacht voor diversiteit vanuit het bedrijfsleven blijven de resultaten al jaren structureel achter, daarom dienen minister Dekker voor Rechtbescherming en Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer dat een ingroeiquotum en streefcijfers invoert.

Het ingroeiquotum regelt dat ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen. Grote naamloze en besloten vennootschappen moeten passende en ambitieuze streefcijfers vaststellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top en subtop van de onderneming evenwichtiger te maken.

Het wetsvoorstel is in lijn met het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling. De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd en kent een horizonbepaling: acht jaar na inwerkingtreding vervallen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling.