Nieuwe openstelling pilots voor nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 17,3 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe pilots, met als doel om de komende jaren informatie en inzichten te verzamelen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Duurzaam en toekomstbestendig boeren wordt extra beloond in het nieuwe GLB, dat op 1 januari 2023 in gaat.

De zogenoemde ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’ hebben als doel om te testen hoe straks doelgerichte betalingen kunnen worden ingezet die bijdragen aan het verduurzamen van de landbouw.  Naast de oorspronkelijke GLB-pilots voor collectieven wordt de subsidiemodule uitgebreid met pilots op het gebied van veenweiden en kringlooplandbouw. De pilots worden gefinancierd met EU-middelen en aangevuld met nationale middelen vanuit de LNV-begroting.

Sinds 2018 hebben ruim 500 agrariërs in zeven verschillende pilots nieuwe manieren voor meer duurzame landbouw getest in de praktijk. Dit gebeurde door het hele land, in samenwerking met BoerenNatuur en LTO. Het bekendste voorbeeld is het pionieren met eco-regelingen en een puntensysteem. Een agrariër kan in het nieuwe GLB vergoedingen krijgen voor bijvoorbeeld het toepassen van kruidenrijk grasland, houtwallen, stikstofreductie of  andere activiteiten die bijdragen aan doelstellingen op het gebied van lucht, water, bodem, landschap en klimaat. De afgelopen tijd hebben agrariërs al  waardevolle input gegeven over hoe je dit op een goede manier in kan richten, passend bij de boerenpraktijk.

Nieuwe openstelling voor bestaande collectieven

De openstelling op woensdag 17 februari van de ‘Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB’  richt zich, net als de pilots van afgelopen jaren, op collectieven die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen (ANLb). Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nieuwe openstellingen voor een bredere groep boeren

Nieuw zijn de openstellingen vanaf 1 maart voor veenweiden (5,3 miljoen euro beschikbaar) en kringlooplandbouw (4 miljoen euro). Deze twee pilots zijn ook bedoeld voor agrariërs die geen deel uitmaken van een ANLb-collectief, aanvragen kunnen ook hiervoor worden ingediend van de website van de RVO.

De Veenweide-pilots richten zich op verhoging van de grondwaterstand in het agrarisch gebied, waardoor de bodemdaling vermindert en er minder CO2-uitstoot is.

De pilots voor kringlooplandbouw richten zich onder meer op duurzamer beheer van  landbouwbodems en koolstofvastlegging. Een voorbeeld hiervan is geen of minder intensieve vruchtwisseling per perceel. Andere mogelijkheden zijn het sluiten van kringlopen in samenwerkingsverbanden tussen veehouder en akkerbouwer op het niveau van percelen, bedrijven en regio's, of het uitproberen van nieuwe beloningsvormen door samenwerking tussen overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.