Herinnering indiening Beeld van de Uitvoering 2020

Normaal gesproken moet het College van B&W voor 1 maart 2021 het Beeld van de Uitvoering over 2020 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo indienen bij de minister van SZW. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2020 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.

In afwijking van voorgaande jaren hebben veel colleges het Beeld van de Uitvoering nog niet ingediend. Dat heeft uiteraard een verklaarbare reden, met alle taken die gemeenten hebben uit te voeren. Dat SZW hiervoor begrip heeft neemt niet weg dat een tijdige indiening van het Beeld van de Uitvoering van belang is voor SZW, bijvoorbeeld voor de voorlopige verrekening van de Tozo-voorschotten.

Gezien de bijzondere omstandigheden waarmee alle gemeenten hebben te maken, kunnen gemeenten tot en met 7 maart 2021 het Beeld van de Uitvoering inleveren, zonder dat daarvoor een uitstelverzoek nodig is.

Indien vanwege specifieke lokale omstandigheden indiening uiterlijk 7 maart 2021 niet haalbaar is, en sprake is van overmacht, kan het college een uitstelverzoek indienen; dit mag via de mail (pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl). In beginsel geldt dat wanneer het Beeld van de Uitvoering niet uiterlijk 7 maart 2021 door SZW is ontvangen, de betaling van de maandelijkse voorschotten in het kader van de Participatiewet met ingang van maart 2021 wordt opgeschort. Met deze herinneringen willen we voorkomen dat opschortingen nodig zullen zijn.

Tot slot wijzen wij u nog op het volgende. Iedere gemeente heeft een brief ontvangen met daarin een unieke code. Deze code heeft u nodig bij het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2020, waarvoor een recente versie van de Adobe Reader nodig is. Na invulling en ondertekening verzendt de gemeente het formulier naar het ministerie via een standaard mailprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Het formulier is beschikbaar op 'Financiering Participatiewet'