Kabinet steunt getroffen inwoners en ondernemers Limburg

De overstromingen en wateroverlast zorgen voor veel schade en leed bij inwoners van Limburg. Door het water zijn woningen onbewoonbaar en ook veel bedrijven en winkelpanden hebben grote schade. Inmiddels zijn verzekeraars gestart met de afhandeling van de schade en zijn ook de eerste bedragen uitgekeerd. Het kabinet wil inwoners en werkgevers bijstaan die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende regelingen. Zo wordt er nu gewerkt aan een regeling op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, maar zijn ook de coronasteunmaatregelen NOW en de TVL beschikbaar.

Tegemoetkoming schade bij rampen

Op 16 juli 2021 heeft het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van medio juli 2021. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling, zodra die gereed is, uit en laat taxaties uitvoeren, verwerkt de schadeformulieren, besluit namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen en betaalt uit.

NOW en regeling onwerkbaar weer

De NOW is beschikbaar vanwege de uitzonderlijke periode door corona. Werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten (ten opzichte van een driemaands periode in 2019) kunnen vanaf 26 juli terecht bij het NOW loket van het UWV. Met die loonsteun kunnen zij hun personeel blijven doorbetalen. Werkgevers kunnen de regeling aanvragen tot en met 30 september, met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar. Werkgevers kunnen ook gebruik maken van de regeling onwerkbaar weer, als daarover afspraken zijn gemaakt in de CAO. Via deze regeling kunnen werkgevers voor hun werknemers WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer. Werkgevers kunnen tot en met maandag 2 augustus aanspraak doen op de regeling. Als er geen afspraken gemaakt zijn over wateroverlast in de CAO, kunnen werkgevers gebruik maken van de NOW. Let op, als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening. Informeer hiernaar bij uw aanvraag.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal van dit jaar gaat naar verwachting eind augustus open. Ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen kunnen, net als ondernemers met minimaal 30% omzetverlies door het coronavirus, in die periode steun aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via RVO.nl. De subsidievoorwaarden van de TVL blijven hetzelfde.

Schade aan gewassen

Boeren, akkerbouwers en telers kunnen als gevolg van de hevige regenval en overstromingen te maken hebben met een negatieve kasstroom door schade aan hun gewassen. Daarom kijkt het ministerie van LNV of het mogelijk is de voorschotregeling van 80% voor de GLB-inkomenssteun opnieuw open te stellen, zodat agrariërs een paar maanden eerder over deze gelden beschikken.