Extra maatregelen om Wob-verzoeken over corona sneller en beter af te handelen

Om zo snel en zo transparant mogelijk te zijn over de bestrijding van de coronacrisis, neemt minister Hugo de Jonge (VWS) een aantal extra maatregelen voor Wob-verzoeken over corona. De afhandeling wordt ingrijpend gewijzigd door in de primaire fase geen zienswijze meer te vragen aan belanghebbenden. Vanaf oktober 2021 zullen in totaal bijna 100 juristen aan de slag zijn met Wob-verzoeken over corona.

Schrappen zienswijze

Het vragen van zienswijze aan belanghebbenden voordat een Wob-besluit is genomen, vormt helaas een praktische bottleneck als het gaat om de snelheid waarmee Wob-verzoeken afgehandeld kunnen worden. Daarom wordt dit geschrapt in het primaire proces. Om de rechtsbescherming te waarborgen, ontvangen belanghebbenden wel een afschrift van het Wob-besluit. Vervolgens hebben ze 4 weken om aan te geven dat ze bezwaar hebben tegen openbaarmaking van de betreffende documenten. Zolang een formele bezwaarprocedure niet volledig is afgerond, worden de betreffende documenten niet openbaar. Andere documenten van hetzelfde Wob-verzoek worden ondertussen gewoon openbaar.

Gelijktijdig

Door de grote hoeveelheid verzoeken en documenten en om zoveel mogelijk verzoekers zo gelijktijdig mogelijk van de gevraagde informatie te voorzien, hanteert het ministerie van VWS een werkwijze waarin informatie per categorie en maand openbaar wordt. Binnen deze gefaseerde werkwijze worden de categorieën en maanden waarvan gebleken is dat daarvoor veel maatschappelijke belangstelling bestaat met voorrang beoordeeld. Praktisch zal dit betekenen dat niet alleen de betrokken verzoekers deze informatie eerder zullen ontvangen maar gelijktijdig ook de andere verzoekers die om dezelfde informatie hebben gevraagd.
Daarnaast worden de Wob-besluiten zo aangepast en gepersonaliseerd dat voor verzoekers duidelijker is op welk deel van hun individuele verzoek het besluit van toepassing is. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland.

240 verzoeken, 1,8 miljoen documenten, 100 juristen

Op dit moment heeft het ministerie van VWS meer dan 240 afzonderlijke Wob-verzoeken over corona ontvangen, waarmee in totaal circa 5,6 miljoen documenten gemoeid zijn. Na een eerste schifting blijven er op dit moment circa 1,8 miljoen documenten over die volgens de wet beoordeeld moeten worden door een Wob-jurist. Bovenop de circa 30 juristen die zich al specifiek bezighouden met Wob-verzoeken over corona zijn deze zomer zo’n 70 extra Wob-juristen aangetrokken. In oktober zullen ze allemaal aan de slag zijn. Naar verwachting zal deze versterking van het team alsook de aanpassing in de werkwijze een versnelling van de afhandeling van Wob-verzoeken teweegbrengen. Tegelijkertijd zal het aantal Wob-verzoeken en documenten ook de komende tijd nog verder toenemen.