Buitenlandse Zaken: Inzet op veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid

De dreigingen in de wereld van vandaag zijn divers en onvoorspelbaar. Mondiale uitdagingen als het coronavirus, klimaatverandering en de situatie in Afghanistan zullen door middel van internationale samenwerking moeten worden opgelost. Komend jaar heeft Buitenlandse Zaken ruim 11,7 miljard euro te besteden. Voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bedraagt het budget 3,2 miljard euro in 2022. Met dit geld werkt Nederland wereldwijd aan veiligheid, stabiliteit, democratie en duurzaamheid.

Vergroot afbeelding Prinsjesdag
Beeld: ©Ministerie van Financiën

Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgend jaar ruim 11,7 miljard euro te besteden. Het grootste deel hiervan, 10,2 miljard euro, wordt afgedragen aan de Europese Unie. Dit is tekenend voor het belang van de EU voor de positie van Nederland in de wereld. Het kabinet vindt het belangrijk dat het geld dat de EU heeft vrijgemaakt voor economisch herstel van de coronacrisis, bijdraagt aan een meer concurrerende en duurzame Europese economie. Nederland zet daarbij in op meer digitalisering en een evenwichtige uitwerking van de European Green Deal. Dit is essentieel om de Europese economie weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Daarnaast blijven veiligheid, stabiliteit, internationale rechtsorde en mensenrechten belangrijke pijlers van het buitenlandbeleid. Het Nederlandse diplomatieke netwerk is hierbij van groot belang om de Nederlandse belangen internationaal te behartigen.

In dat kader zet het kabinet zich ook komend jaar samen met internationale partners in om Nederland veilig te houden. Dit doet ons land binnen de NAVO en in toenemende mate in de EU. Zo maakt Nederland zich hard voor vervolging en berechting van ISIS-strijders in de regio waar de misdaden begaan zijn. Verder stelt Nederland risico’s van nieuwe wapensystemen internationaal aan de orde en zet het kabinet samen met de Benelux-partners in op betere uitvoering van het Open Skies-verdrag. Dit is essentieel voor de Europese veiligheid: dankzij Open Skies kunnen deelnemende landen vanuit de lucht controleren of wapenverdragen worden nageleefd.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft volgend jaar ruim 3,2 miljard euro te besteden. Nederland wil ook in 2022 door middel van samenwerking perspectief bieden aan de meest kwetsbare mensen. Het beleid richt zich op het verminderen van armoede, voorkomen van conflicten en bevorderen van stabiliteit. Er zal daarom onder meer geïnvesteerd worden in onderwijs, werk en jongeren in ontwikkelingslanden. De coronacrisis laat ook zien hoe belangrijk het is om te blijven investeren in landen met een kwetsbare gezondheidszorg. Nederland steunt daarom sleutelorganisaties als UNHCR, WFP, UNICEF en het inter­nationale Rode Kruis. Het gaat met name om regio’s in West-Afrika/de Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Het blijft daarnaast cruciaal om de internationale economische positie van ons land te versterken en te verduurzamen. Handel is belangrijk voor Nederland met zijn open economie. Veel Nederlandse bedrijven, grote en kleine, doen zaken in het buitenland. Ook zetten we in op het bestrijden van klimaatverandering. Zo verwacht Nederland volgend jaar 1,3 miljard euro bij te dragen aan de 100 miljard dollar die door de internationale gemeenschap per jaar is toegezegd voor klimaatactie in ontwikkelingslanden.

Nederland wil daarnaast de Afghaanse bevolking blijven steunen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden hiervoor en blijft ondertussen de humanitaire situatie in Afghanistan nauwgezet volgen met het oog op het verlenen van noodhulp.

Consulair

In 2022 wordt de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland verder versterkt, zodat zij goed geïnformeerd en veilig over de grens kunnen reizen, wonen, werken en studeren. Bijvoorbeeld met Nederlandwereldwijd.nl, dat Nederlanders in het buitenland vanaf eind 2021 circa 60 rijksoverheidsdiensten via één digitaal en telefonisch loket aanbiedt. Lessen uit de coronapandemie en andere crises worden gebruikt om protocollen bij te werken ten behoeve van toekomstige crisissituaties. Ook ligt de focus op reisadviezen en voorlichtingscampagnes, zodat Nederlanders goed geïnformeerd op reis gaan, zeker in tijden van COVID, en zich tegelijkertijd bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid.