8e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer

Circa 20.000 gedupeerde ouders hebben inmiddels minimaal 30.000 euro ontvangen. Vanaf oktober gaat een consortium van kredietbanken gefaseerd aan de slag met het oplossen van private schulden. Daarnaast wordt samen met ouders en andere betrokkenen gewerkt aan het versnellen en verbeteren van het herstelproces. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen vandaag in de 8e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag.

Wekelijks melden zich nog altijd tussen de 250 en 300 mensen als gedupeerde bij Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT). In totaal hebben zich nu ruim 47.000 mensen aangemeld. Veel meer dan aanvankelijk gedacht. Driekwart van hen heeft inmiddels een zorgvuldige eerste toets gekregen. Voor ruim 4.000 ouders is UHT tot afronding van de beoordeling gekomen. Dit is in lijn met de beoogde planning van 1.600 integrale beoordelingen in het derde kwartaal.

Staatssecretaris Van Huffelen: “Uit deze cijfers blijkt dat er hard gewerkt wordt, maar ook dat we niet iedereen hebben kunnen helpen. Daarom blijven we belangrijke stappen vooruit zetten. Bijvoorbeeld met het aanpakken van private schulden. Daarnaast werken we hard aan het versnellen en verbeteren van het herstelproces van ouders.”

Aanpak private schulden

De uitvoering van het oplossen van private schulden komt grotendeels te liggen bij een consortium van kredietbanken, verenigd onder de noemer Sociale Banken Nederland (SBN). Vanaf oktober wordt hiermee een gefaseerd gestart. Eerder is door overheidsinstellingen al een begin gemaakt met het kwijtschelden van publieke schulden.

Herijking

De toename van het aantal mensen dat zich meldt, de diversiteit en omvang van hun problematiek, en de organisatorische uitdagingen binnen de herstelorganisatie vragen om oplossingen om het herstelproces van ouders te versnellen en te verbeteren. Zo wordt onder meer nagedacht over een uitgebreider startgesprek, waarin wordt nagegaan welke (urgente) hulp nodig is. Ook wordt gekeken naar een verrijking van de eerste zorgvuldige toets. Aanvragen van ouders voor wie de Catshuisregeling financieel volstaat zouden daarmee sneller kunnen worden afgerond. Hetzelfde geldt voor aanvragen van mensen met (financiële) problemen die niet door UHT kunnen worden opgelost.

Aanvullende regelingen

Het kabinet streeft ernaar om de uitwerking van regelingen voor kinderen van gedupeerde ouders, ex-toeslagpartners van gedupeerde ouders en gedupeerden met andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag in oktober af te ronden. De uitkomsten van de uitvoeringstoetsen zijn bepalend voor de planning van de uitvoering die in 2022 zal starten.

Documenten