Voortgang huisvesting en werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Momenteel zijn er meer dan 60.000 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal de komende tijd verder stijgen. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op huisvesting, zorg, onderwijs en mogen aan het werk. In de verzamelbrief licht het kabinet toe welke acties er zijn ondernomen en wat er de komende tijd gebeurt om invulling te geven aan deze rechten.

Huisvesting

De instroom van vluchtelingen uit Oekraïne zorgt voor een toename van de vraag naar woningen. Om het aantal woningen uit te breiden zet het kabinet in op het transformeren van bestaande panden, zoals het bewoonbaar maken van een voormalig kantoorpand en het realiseren van flexwoningen. Flexwoningen zijn gemakkelijk te bouwen en te verplaatsen, en kunnen daarom in de toekomst ook op andere plekken worden neergezet. De woningen kunnen behalve voor vluchtelingen uit Oekraine ook worden ingezet voor andere doelgroepen op de woningmarkt.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ opgericht om een ‘flexibele schil’ van woningen te realiseren. Deze taskforce doet dit onder andere door gemeenten en andere woningmarktpartijen te ondersteunen. Om projecten financieel te ondersteunen wordt er vanuit de Woningbouwimpuls (Wbi) € 100 miljoen vrijgemaakt. Deze middelen zijn bedoeld om financiële tekorten aan te vullen en de realisatie van woningen te versnellen.

Naast de opvang door gemeenten vindt opvang plaats door particulieren. Een deel van deze particuliere opvang verloopt via het RefugeeHomeNL, waarin diverse NGO’s samenwerken. Om een betere ondersteuning van RefugeeHome.Nl en het Rode Kruis mogelijk te maken, is een budget van respectievelijk  € 13,1 en € 12,8 miljoen ter beschikking gesteld. 

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen betaald werk doen zonder een tewerkstellingsvergunning. Wel hebben ze een bewijs van verblijf nodig, deze ontvangen zij bij inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Sommige vluchtelingen uit Oekraïne ervaren moeilijkheden bij (zaken rondom) het vinden van werk. Om aanspraak te kunnen maken op voorzieningen, zoals een gesprek met een coach of hulp van het UWV, is het nodig dat vluchtelingen uit Oekraïne zich kunnen registreren als werkzoekende. Hiervoor is een wijziging  in de wetgeving nodig, deze is naar verwachting 1 augustus rond. Het kabinet stemt in met het vooruitlopen op deze wijziging, zodat werkzoekenden ook nu al ondersteuning kunnen krijgen.

Onderwijs

Oekraïne heeft gevraagd of Nederland wil ondersteunen bij het organiseren van toelatingsexamens. Het gaat om toelatingsexamens voor het Oekraïense hoger onderwijs voor Oekraïense kinderen die in Nederland verblijven. Nederland staat hier welwillend tegenover, en stelt hiervoor eenmalig € 315.000 beschikbaar.