Herstart invorderingen UWV, SVB, afdeling inburgering DUO en gemeenten

Bij mensen die zich aanmelden als mogelijk gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire worden bij aanmelding de publieke schulden gepauzeerd. Indien mensen gedupeerd zijn, worden de publieke schulden nogmaals gepauzeerd, ditmaal voor een jaar. Gedurende dat jaar vorderen publieke schuldeisers, waaronder UWV, de SVB,  gemeenten en de afdeling inburgering van DUO openstaande schulden niet in. Publieke schulden die binnen de hersteloperatie worden opgelost, worden in het jaar door publieke schuldeisers kwijtgescholden. Het jaar gaat in op het moment dat mensen de eerste compensatie hebben gekregen na een eerste toets of bij de integrale beoordeling.

Sinds 12 februari 2022 loopt deze zogeheten pauzeknop voor een aantal mensen af. In december hebben deze mensen een brief van Hersteloperatie Toeslagen gekregen over wat het aflopen van de pauzeknop voor hen betekent en zijn zij geïnformeerd over de herstart van de invorderingen die niet in de hersteloperatie worden kwijtgescholden door de schuldeisers.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de afdeling inburgering van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaan de komende tijd de invorderingen starten in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle partijen pakken de invordering zorgvuldig en persoonlijk op. Uitgangspunt hierbij is zorgvuldigheid boven tijd. Het contact met de betrokken mensen begint bij UWV en de SVB telefonisch met oog voor de omstandigheden van de persoon, DUO/inburgering stuurt eerst een brief. Voor gemeenten is een maatschappelijk verantwoorde incasso met persoonlijk contact het uitgangspunt. In alle gevallen willen we samen met de betrokkenen komen tot een passende regeling .

Het kan bij de invordering gaan om:

  • Mensen die zich aangemeld hebben bij de hersteloperatie Toeslagen en definitief niet gedupeerd blijken te zijn.
  • Gedupeerde mensen met schulden die niet worden kwijtgescholden (bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan na de peildatum van 1 januari 2021 en niet zien op de periode voor 1 januari 2021).

In alle gevallen is de periode van de vrijwillige pauzeknop of het wettelijk moratorium afgelopen. 

Voorbeelden van openstaande schulden

  • Openstaande schulden bij de SVB kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de kinderbijslag, nabestaandenuitkeringen of AOW.
  • Openstaande schulden bij UWV kunnen betrekking hebben op te veel ontvangen uitkering, bijvoorbeeld een te veel aan WW- of ZW-uitkering. Voor meer informatie kunnen mensen UWV bellen.
  • Openstaande schulden bij DUO kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld leningen voor studie of inburgering. Zie voor meer informatie:  Inburgeren.nl.
  • Openstaande schulden bij gemeenten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen of gemeentelijke belastingen.

Zie voor meer informatie over de pauzeknop: