Aanbevelingen onderzoek Panteia naar hardheden wetgeving zeer welkom

Ons uitgebreide stelsel van sociale zekerheid is gericht op bestaanszekerheid. De mensen om wie het gaat staan daarbij centraal tegen de achtergrond van het algemeen belang om het stelsel beschikbaar, uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Maar het is inmiddels duidelijk dat wetten en regelingen ook problemen kunnen veroorzaken waardoor mensen in de knel komen. Om inzicht te krijgen in hardvochtige effecten van (de uitvoering van) de Participatiewet, de werknemersregelingen en de uitbetaling van het pgb is een extern onderzoek uitgevoerd.

 De ministers Van Gennip en Schouten sturen dit eindrapport vandaag naar de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat er werk aan de winkel is. De onderzoekers stellen vast dat knelpunten in wet- en regelgeving of de uitvoering onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot hardvochtige effecten voor burgers. Ze doen daarbij een aantal aanbevelingen om het ontstaan van hardvochtige effecten door knelpunten in de wet- en regelgeving en de uitvoering ervan in de toekomst te voorkomen.

Beide ministers onderschrijven het onderzoek. De knelpunten zijn herkenbaar en de voorgestelde oplossingen sluiten in veel gevallen aan bij al lopende trajecten om de dienstverlening aan mensen te verbeteren en de conclusies die het ministerie van SZW eerder trok uit haar eigen onderzoek naar de Participatiewet. De inzet is te komen tot een meer mensgerichte wetgeving en uitvoering daarvan.

Beide ministers gaan de uitkomsten en oplossingen uit dit externe onderzoek van Panteia nauwkeurig bestuderen. Verder worden de bevindingen en aanbevelingen besproken met een vertegenwoordiging van de mensen zelf en de professionals die met hen werken: de cliëntenorganisaties, de uitvoerders, sociale partners en andere betrokkenen. Daarbij wordt steeds gekeken of de regelgeving maar ook de oplossingen bijdragen aan de verbeteringen. Na de zomer komen zij met een inhoudelijke reactie op het onderzoek.

Over de voortgang van acties zal de Tweede Kamer structureel op de hoogte worden gehouden in de ‘Stand van de uitvoering’ en de Knelpuntenbrieven.