Proef met werving assessments onder werkzoekende senioren

Werkzoekende senioren de kans bieden hun vaardigheden te laten zien aan het begin van een sollicitatieronde. Dat is de kern van een nieuwe innovatieve pilot ‘werving assesments’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door vooraf een assessment te doen moeten werkzoekendesenioren de kans krijgen al vroeg in het proces de beeldvorming van werkgevers te veranderen. Dit moet leiden tot een kleinere kans dat senioren al stranden in een sollicitatieproces voordat zichzelf goed kunnen hebben presenteren.

Een gespecialiseerd bureau gaat de assessments afnemen bij een representatieve groep senioren (experimentgroep). Tegelijkertijd wordt een even grote groep senioren opgesteld die geen assessments ondergaan (controlegroep). Met het vergelijken van de resultaten van deze twee groepen kan de effectiviteit objectief worden gemeten. Dit meten gaat een ander onderzoeksbureau doen.

Let op: tekst hierboven is op 31 januari 2023 redactioneel aangepast.

De pilot 'werving assessments' is een van de maatregelen die minister Van Gennip (SZW) neemt voor een betere positie van senioren op de arbeidsmarkt. Dat schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer in haar brief ‘Seniorenkansenvisie’. Daarin kondigt ze ook een brede praktijkverkenning aan, waarin ze samen onder andere met werkgevers, maatschappelijke organisaties en de SER op zoek wil gaan naar nieuwe beleidsinstrumenten die de baankansen van senioren echt helpen.

Minister Van Gennip: “Senioren leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Ze kunnen nog meer betekenen als ze de juiste kansen krijgen en ze op waarde worden geschat. Nederland vergrijst en we zien dat 55-plussers oververtegenwoordigd zijn in de groep langdurig werklozen. Senioren die zelf nog graag aan de slag willen, maken ten onrechte minder kans bij een sollicitatie. We moeten senioren weer op waarde schatten.”

Herwaardering 55-plussers

Naast de praktijkverkenning en verschillende pilots zet het ministerie van SZW samen met UWV in op intensievere begeleiding van werkzoekenden. Gestart wordt met publiekscommunicatie over het thema ‘doorwerken na AOW-leeftijd’. Deze communicatie is gericht op werkgevers en de verhoging van hun kennisniveau over de mogelijkheden en de voordelen van het werken met AOW’ers.

Met de seniorenkansenvisie zet minister Van Gennip zich in voor een betere arbeidsmarktpositie van werkzoekende en werkende senioren. Daarnaast wil ze in samenspraak met de samenleving tot oplossingen komen voor onder andere de negatieve beeldvorming bij werkgevers. Deze integrale aanpak moet leiden tot een herwaardering van 55-plussers op de arbeidsmarkt.