Indiening Beeld van de Uitvoering 2022 – informatie voor gemeenten

Het college van B&W moet voor 1 maart 2023 het Beeld van de Uitvoering (BvdU) over 2022 bij het ministerie van SZW indienen. Het gaat hierbij om financiële informatie over de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2022 en vergt geen controleverklaring van de gemeentelijke accountant.

Bij de indiening van het BvdU 2022 is de procedure ten opzichte van voorgaande jaren gewijzigd en eenvoudiger geworden. U kunt het formulier indienen via de internetapplicatie Formdesk. Het formulier is te vinden via de volgende link: https://www.formdesk.com/ministerieszw/BvdU_2022. U krijgt toegang tot het formulier met een inlogcode. Aan het college van B&W van iedere gemeente is (in december) een brief verstuurd met daarin een unieke inlogcode, die gebruikt dient te worden bij het invullen van het formulier van het BvdU 2022. Een daartoe bevoegde functionaris (burgemeester, gemeentesecretaris of een andere ondertekeningsbevoegde) van uw gemeente (of een gemeenschappelijke regeling namens uw gemeente) kan het formulier ondertekenen. De ondergetekende verklaart dat de in het BvdU 2022 opgenomen informatie getrouw is weergegeven.

Ten opzichte van 2021 bevat het BvdU 2022 geen inhoudelijke wijzigingen. In het BvdU 2022 is een aantal specifieke uitkeringen van SZW niet opgenomen:

  • Kwijtschelding van schulden van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire;
  • Wet Inburgering 2021;
  • Onderwijsroute.

De gegevens van deze specifieke uitkeringen zijn niet noodzakelijk voor de raming van SZW waardoor is gekozen om deze niet in het BvdU 2022 op te nemen. In de definitieve verantwoording (SiSa 2022) zijn deze specifieke uitkeringen wel opgenomen.

Indien het ministerie van SZW het BvdU 2022 niet voor 1 maart 2023 heeft ontvangen, geldt in beginsel dat de betaling van de maandelijkse voorschotten van de Participatiewet aan de gemeente wordt opgeschort. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien uitstel van indiening is verleend, sprake is van overmacht, dan wel dat SZW het BvdU 2022 op het moment van de besluitvorming over opschorting van de betaling alsnog juist en volledig heeft ontvangen.