Benoeming voorzitter Wetenschappelijke Klimaatraad

De ministerraad heeft op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie besloten prof. dr. ing. Jan Willem Erisman per 1 maart 2023 te benoemen als voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR). Deze onafhankelijke adviesraad gaat het kabinet adviseren over het klimaatbeleid. De heer Erisman is het eerste lid van de adviesraad dat is benoemd. De werving van de overige leden van de WKR is momenteel in volle gang.

In het coalitieakkoord is afgesproken om een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad in te stellen om het kabinet te adviseren over het klimaatbeleid. De WKR kent een multidisciplinaire samenstelling en gaat uit maximaal tien leden bestaan, waaronder een voorzitter. De adviesraad is een onafhankelijk, wetenschappelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan regering en parlement op basis van wetenschappelijke kennis, over het te voeren klimaatbeleid.

Prof. dr. ing. Erisman is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid bij het Centrum voor Milieuwetenschappen aan de Universiteit Leiden. Daarvoor was hij directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut, een instituut dat internationaal advies geeft over en onderzoek doet naar duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg.

Minister Jetten: “De wetenschap vormt de basis voor het klimaatbeleid. Ik vind het daarom essentieel om de verbinding tussen beleidsmakers en de wetenschap te versterken. De WKR gaat daarbij een belangrijke rol spelen door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar concrete aanbevelingen voor het klimaatbeleid. Ik ben dan ook blij met de benoeming van Jan Willem Erisman en kijk uit naar de eerste adviezen van de Raad.”

Jan Willem Erisman: “De klimaatopgave is groot en complex. En moet worden bezien in samenhang met  andere beleidsopgaven zoals het beschermen van de biodiversiteit en het bevorderen van de brede maatschappelijke welvaart. Het is belangrijk om daar voor de lange termijn kwalitatief goed en maatschappelijk gedragen beleid op te voeren. Daarom is het essentieel om vanuit alle wetenschappelijke disciplines daar zo goed mogelijk over te adviseren. Deze uitdaging ga ik graag aan met een nieuw te vormen multidisciplinaire raad.”

Het eerste product dat de WKR oplevert is een advies ten behoeve van het Klimaatplan dat in 2024 verschijnt en de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar beschrijft. Naar verwachting is dit advies eind 2023 gereed.