Nieuwe handhavingsstrategie Toeslagen naar Tweede Kamer

De Dienst Toeslagen gaat meer inzetten op dienstverlening om het aanvragen van een toeslag eenvoudiger te maken en de kans op fouten te verkleinen. Wanneer fouten worden gesignaleerd, worden deze hersteld. Tegen opzettelijke niet-naleving van de regels wordt optreden.

Dat staat in de nieuwe handhavingsstrategie voor de Dienst Toeslagen die staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doel van de handhavingsstrategie is om een balans te vinden tussen de dienstverlenende activiteiten en de activiteiten die plaatsvinden om fraude tegen te gaan.

Veruit de meeste mensen willen zich houden aan de regels en vragen hun toeslag terecht aan. Door de complexe wet- en regelgeving maken mensen soms fouten in hun toeslagaanvragen. Vaak gebeurt dat onbewust of onbedoeld. Daarom is het van belang onderscheid aan te brengen tussen onbewuste fouten en opzettelijke fouten. Daarnaast is het belangrijk dat aanvragers de regels begrijpen. Uitgangspunt is dat mensen niet meer mogen verdwalen in de ingewikkelde regelingen en dat (hoge) terugvorderingen voorkomen moet worden.

Daarnaast moet worden voorkomen dat toeslagen worden uitgekeerd aan mensen die daar geen recht (meer) op hebben. Dit vraagt binnen de handhavingsstrategie om een balans tussen vertrouwen in de burger én het voorkomen van (risico’s op) fraude, inclusief een gepaste reactie daarop. Een van de stappen die dit jaar wordt gezet, is het geborgd en gefaseerd opstarten van het intensief toezicht proces.

Persoonlijke ondersteuning

Dienst Toeslagen wil, samen met gemeenten en andere organisaties, mensen wijzen op hun recht op toeslagen en hen stimuleren een toeslag aan te vragen. Of iemand recht heeft op deze toeslagen, is onder meer afhankelijk van inkomen, gezinssamenstelling en andere persoonlijke omstandigheden. Ruim 5,7 miljoen huishoudens maken op dit moment gebruik van één of meerdere toeslagen. Het aanvragen van een toeslag is eenvoudig online te regelen. Om het aanvragen van een toeslag eenvoudiger te maken en de kans op fouten te verkleinen zet Dienst Toeslagen meer in op persoonlijke ondersteuning.  Mensen die moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals bibliotheken, ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties en sociaal raadslieden.