Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun medische beperking krijgen binnenkort rond de € 300 studietoeslag per maand. Het gaat om studenten die ook studiefinanciering ontvangen. Het bedrag is op gelijke hoogte gesteld met de studieregeling in de Wajong2010 en is ook in lijn met de motie Raemakers. Dit heeft staatssecretaris Van Ark bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand

Commissie kinderopvang en vaccinatie biedt advies aan

De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft haar adviesrapport aangeboden aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Blokhuis (VWS). Er is onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen voor de zorgen van ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de gedaalde vaccinatiegraad. Het advies is om vanuit scenario’s de problemen aan te pakken. De overheid is aan zet en zal ouders duidelijker moeten infomeren over de collectieve verantwoordelijkheid van vaccineren. Ouders die hun kinderen niet vaccineren worden uitgenodigd voor een gesprek. De commissie adviseert daarnaast om een ondergrens vast te stellen voor de landelijke vaccinatiegraad.

Huidige situatie vaccinatiegraad zorgwekkend; minder vrijblijvendheid

Raad van Bestuur UWV krijgt vierde bestuurslid bij

De Raad van Bestuur van UWV wordt versterkt met een vierde bestuurslid. Zo kan UWV vasthouden wat goed gaat, terwijl er tegelijkertijd aandacht en energie is om eerder genomen maatregelen uit te werken en te verstevigen. Minister Koolmees en de Raad van Bestuur UWV hebben dit afgesproken.

UWV: verstevigen en bestendigen

Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

Door het tijdig signaleren van schulden kunnen gemeenten mensen met beginnende schulden hulp aanbieden voordat zij zelf aan de bel trekken. Steeds meer gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening geeft gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark ingestemd met deze wijziging van de Wet gemeenten schuldhulpverlening.

Tijdige informatieuitwisseling helpt bij preventie en vroegsignalering van schulden

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak maken op een IOW-uitkering. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees heeft ingestemd.

Kabinet verlengt IOW met 4 jaar

Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Van Ark past hiervoor de Wet banenafspraak aan. Van Ark: “Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt.” Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk: 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Van Ark stuurt het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.

Van Ark kondigt nieuwe vereenvoudigingen aan

Gelijk loon voor gelijk werk in hele EU

De herziene detacheringsrichtlijn zorgt voor een nieuwe en betere balans tussen enerzijds vrije dienstverlening binnen de EU en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. Daarbij gaat het vooral om de bescherming van de arbeidsvoorwaarden en ‑omstandigheden van deze werknemers. Gelijke beloning voor hetzelfde werk op dezelfde plaats is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Koolmees heeft ingestemd.

Gelijk loon voor gelijk werk in hele EU

31 Wajongers aan het werk door UWV en John Williams

Steeds meer geïnteresseerden melden zich aan voor het unieke project van UWV en John Williams, waarbij werkzoekenden in contact worden gebracht met vakantieparken vanwege het tekort aan schoonmaakpersoneel. Op 18 maart vertrokken 13 deelnemers in een bus naar Zeeland voor hun eerste werkdag. Inmiddels staat de teller op 31 deelnemers. Staatssecretaris Van Ark sprak met UWV, John Williams en deelnemers over hun ervaringen.

31 Wajongers aan het werk door UWV en John Williams

john williams en uwv wajong

Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start

De onafhankelijke commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten is van start gegaan. De commissie heeft als opdracht gekregen aanbevelingen op te stellen voor een betere organisatie van het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start

Centrale Raad van Beroep: boetebesluiten opnieuw herzien

Op 7 maart 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald dat boetebesluiten voor overtredingen van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid over de periode 1 januari 2013 tot en met 12 oktober 2014 moeten worden herzien. De hoogte van de boete moet in alle gevallen worden afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de (financiële) omstandigheden van betrokkenen. De boete mag bovendien niet hoger zijn dan overeenkomstige boetecategorieën in het Wetboek van Strafrecht.

Centrale Raad van Beroep: boetebesluiten opnieuw herzien

Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan

Eerlijke werving- en selectieprocedures dragen bij aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. De wetswijziging waarin de Inspectie SZW op termijn bevoegd is om hierop toe te zien wordt na de zomer aan de Raad van State aangeboden, zo schrijft staatssecretaris Van Ark in de voortgangsbrief arbeidsmarktdiscriminatie.

Samenwerken om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan