Kinderen in rolstoel hebben plezier tijdens tennisles

Nieuwsbrief Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Dat doen we samen met gemeenten, bedrijven, sectoren, maatschappelijke organisaties en natuurlijk met mensen met een beperking zelf. Hoe? Dat lees je in deze nieuwsbrief, waarbij we ook aandacht besteden aan mooie initiatieven uit het land. Zo maken we de beweging zichtbaar die in Nederland gaande is. En hopen we ook jou te inspireren om in beweging te komen.

In het land

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan!

Woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 is er in elke gemeente al een aantal stemlokalen open. Gemeenten werken er hard aan om die verkiezingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo kunnen kiezers met een visuele beperking in inmiddels 82 gemeenten stemmen met behulp van een stemmal. Op de website van de Oogvereniging staat een overzicht van de deelnemende gemeenten.
Op www.waarismijnstemlokaal.nl staat per stemlokaal weergegeven of er speciale hulpmiddelen aanwezig zijn. Ook zullen bij deze verkiezingen, op initiatief van Stichting Prokkel, in verschillende gemeenten mensen met een licht verstandelijke beperking op een stembureau werken. Dat doen ze als duo samen met een ander stembureaulid. Kijk voor alle informatie over de verkiezingen op www.elkestemtelt.nl


Online campagne #2MiljoenStemmen

Tien belangenorganisaties roepen mensen met een beperking op om op social media in gesprek te gaan met wethouders en andere lokale politici. Doel is, om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, de belangen van mensen met een beperking onder de aandacht te brengen. Zo willen ze de dialoog starten over thema’s die hoger op de agenda moeten en over wat de gemeenteraad echt op moet pakken. Kijk op de website van 2MiljoenStemmen.


College voor de Rechten van de Mens maakt aanvullende rapportage voor VN-comité handicap

Op 7 februari stuurde het College voor de Rechten van de Mens een aanvullende rapportage over het VN-verdrag handicap naar het VN-comité handicap in Genève. Dit rapport zal eind maart door het Comité worden besproken.


Digitale toegankelijkheid bij de gemeente

Het aanjaagteam Digitale toegankelijkheid van de VNG heeft een kort filmpje gemaakt voor onder andere raadsleden waarin kort en bondig wordt uitgelegd wat digitale toegankelijkheid inhoudt. Kijk voor meer informatie op VNG Raadgever - digitale toegankelijkheid en inclusie.


Handreiking ‘Meer zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking’

Hoe versterk je de zeggenschap van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in beleid en politiek? Gemeenten en ervaringsdeskundigen gingen gezamenlijk op zoek naar antwoorden en ervaringen hoe mensen met een LVB meer kunnen participeren in politiek en beleid. In de handreiking ‘Meer zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ lees je de voorbeelden, geleerde lessen, tips en reflecties. 


Platform Werk Inclusief Beperking 

Het Platform Werk Inclusief Beperking is een samenwerking tussen Movisie, het Verwey-Jonker Instituut en de Goldschmeding Foundation. Het platform wil een inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen en ondersteunt innovatieve initiatieven die hiervoor nieuwe oplossingen bieden. Focus voor 2022 is de realisatie van vier initiatieven die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten.


Website Zorgkantoor.nl gelanceerd

Zorgkantoren en zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, willen iedereen die in aanmerking komt voor langdurige zorg tijdig en begrijpelijk informeren. Vooral als zij nog niet de weg hebben gevonden naar hun zorgkantoor. Daarom hebben de zorgkantoren het initiatief genomen om een landelijke website te lanceren: www.zorgkantoor.nl.


Schouders Eronder: in actie voor mensen met financiële problemen

Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG bundelen hun krachten binnen het programma Schouders Eronder. Dit landelijke programma ondersteunt professionals, organisaties en ketens binnen de schuldhulpverlening, onder meer door het delen van kennis. Tijdens de online praktijkdag van 6 december kwam onder andere  hulp aan mensen met een licht verstandelijke beperking aan bod. Deze groep maakt zo’n 15% tot 40% uit van alle mensen die zich met vragen en problemen aan de gemeentelijke loketten melden. Lees meer over de praktijkdag en kijk de beelden terug.  

Vrouw met visuele beperking gebruikt een stemmal in het stemhokje

Ondertussen op de ministeries

* is door Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een aanjaagteam met ambassadeurs ingesteld omdat de drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en blijven, vaak hoog is. Deze ambassadeurs gaan de komende tijd hun eigen ervaringen gebruiken om de politieke en bestuurlijke participatie van mensen met een beperking te vergroten.


* organiseerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 17 februari een digitale informatiebijeenkomst over de EU-Toegankelijkheidsrichtlijn. Kijk voor meer informatie over de EU-Toegankelijkheidsrichtlijn op de website van Digitoegankelijk.


* informeerde Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport van het ministerie van VWS, de Tweede Kamer via een kamerbrief over de monitor van het programma Volwaardig Leven. Deze monitor kan gezien worden als de eindrapportage van dit programma.


* was er op 15 februari een persconferentie over de coronamaatregelen. Op de website van de Rijksoverheid is de persconferentie terug te vinden in eenvoudige taal. De regels die gelden vanaf 15 februari, vanaf 18 februari en vanaf 25 februari 2022 zijn samengevat in een beeldsamenvatting, bijvoorbeeld voor mensen die laaggeletterd zijn. Alle coronagerelateerde informatie van de regering staat op de website www.rijksoverheid.nl/corona-eenvoudig. Op deze website legt de Rijksoverheid zo begrijpelijk mogelijk uit wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de samenleving.

Persoon in rolstoel waarbij alleen de benen en schoenen zichtbaar zijn op knalblauwe vloer

Kijk-, luister- en leestips

Podcast: Op Frida’s Vleugels 

Het Drents Museum lanceert in samenwerking met Eline Pollaert en Xandra Koster de podcast ‘Op Frida’s Vleugels’. In een vierdelige podcast, die tweewekelijks uitkomt, onderzoeken Pollaert en Koster wat Frida Kahlo voor hunzelf én voor andere mensen met een beperking betekent. Ze gaan met diverse gasten in gesprek en bespreken Frida’s werk en leven aan de hand van tentoonstellingsobjecten, vanuit het perspectief van hun eigen beperking.


Filmpje: station Gorinchem heet iedereen welkom

Het vernieuwde station van Gorinchem is begin februari officieel geopend. Er is onder andere een lift en hellingbaan aangelegd. De upgrade draagt hiermee bij aan het doel om alle stations voor 2030 toegankelijk te maken voor iedereen. Bekijk het filmpje over het station van Gorinchem.


World Design Embassy Talk: hoe ontwerpen we een samenleving waarin iedereen zich gezien en gerepresenteerd voelt?

Heb je deze online bijeenkomst over de Embassy of Inclusive Society van donderdag 17 februari gemist? Bekijk deze dan hier terug! Centrale vraag: wat zouden de bouwstenen kunnen zijn van een inclusieve samenleving die de huidige uitsluitingssystemen en onze denkpatronen echt bevragen?


Blog: De Toegankelijke Stad

Lees welke initiatieven Young NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) en Jong BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen) hebben genomen om vanuit hun vakgebied een bijdrage te leveren aan een toegankelijke stad voor iedereen. Lees het blog De Toegankelijke Stad.

Vrouw achter bureau en vrouw in rolstoel in het Drents Museum bij expositie over Frieda Kahlo

Op de agenda

Dinsdag 29 maart: online congres Gelijk is Gelijk  

Zelfregiecentrum Nijmegen en Inclusie Verenigt organiseren op dinsdag 29 maart van 10.30 uur tot 17.00 uur het online congres Gelijk is Gelijk. Het onderwerp van het congres is inclusie van mensen met een beperking in 2040. Het accent ligt op de onderwerpen wonen, toegankelijkheid en cultuur. Meld je hier aan voor het online congres Gelijk is Gelijk.


Donderdag 7 april: ZonMw-Talkshow ‘Samen vooruit: Kennis en de route naar een inclusieve samenleving’

Ruim 5 jaar geleden trad het VN-verdrag handicap in werking. ZonMw organiseert een online talkshow waarin we terugblikken op dit eerste lustrum. Onder leiding van oud-NOS-presentator Gijs Wanders en ervaringsdeskundige en programmamaker Mari Sanders gaan gasten uit de wetenschap, beleid en praktijk in gesprek over:

  • Wat heeft 5 jaar VN-verdrag handicap opgeleverd?
  • Wat gaat goed gaat en wat kan beter?
  • Welke rol kan kennisontwikkeling spelen bij het implementeren van het VN-verdrag handicap in Nederland?

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van ZonMw.

Vrouw in een rolstoel in boekhankel Waanders in de Broerenkerk in Zwolle

Colofon

Dit is een uitgave van Onbeperkt meedoen! voor de implementatie van het VN-verdrag handicap in Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt hierin samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een inclusieve samenleving.


Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onbeperktmeedoen


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een e-mail naar DienstpostbusOnbeperktMeedoen@minvws.nl