Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona

Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona

Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om te leren. Scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan met de aanpak. 

Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona

Extra geld Nationaal Programma Onderwijs in mbo en hoger onderwijs vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn

De impact van de coronamaatregelen op studenten is groot. Hun studieverloop en welzijn zijn de afgelopen tijd onder druk komen te staan. Daarom zijn met het Nationaal Programma Onderwijs miljoenen extra middelen beschikbaar gesteld voor mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. De afgelopen tijd hebben zij samen met de medezeggenschap plannen gemaakt om deze middelen te besteden. Het extra geld wordt vooral in intensieve studiebegeleiding en het bevorderen van het welzijn van studenten geïnvesteerd. Ook wordt ingezet op meer stagebegeleiding en is te zien dat het tekort aan stageplekken in het mbo afneemt. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Extra geld Nationaal Programma Onderwijs in mbo en hoger onderwijs vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn

Klimaatnota 2021: klimaatbeleid leidt tot meer CO2-reductie, maar extra stappen blijven nodig

Het kabinet heeft afgelopen regeerperiode een flinke slag gemaakt om de CO2-reductie in Nederland te versnellen. Waar de CO2-reductie in 2030 vorig jaar nog op 30-40% werd geraamd, verwacht het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning 2021 dat de CO2-reductie in 2030 (op basis van vastgesteld en voorgenomen beleid) uitkomt op 38-48%. In deze doorrekening is de op Prinsjesdag aangekondigde extra investering van bijna 7 miljard euro nog niet meegenomen. Op basis van de KEV2021 wordt het klimaatdoel van 49% CO2-reductie in 2030 hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. Extra maatregelen blijven nodig om zeker te voldoen aan de doelstelling uit de Klimaatwet en om invulling te geven aan de aangescherpte Europese klimaatdoelstelling voor 2030.

Klimaatnota 2021: klimaatbeleid leidt tot meer CO2-reductie, maar extra stappen blijven nodig

Designerdrug 3-MMC vanaf vandaag verboden

3-MMC staat op Lijst II van de Opiumwet en is daarmee vanaf vandaag, 28 oktober, officieel een verboden drug. Dat betekent dat productie, handel en bezit van deze designerdrug strafbaar is. Het verbod volgt op een toename van gebruik van 3-MMC, met name onder jongeren, en een stijging van het aantal gezondheidsincidenten. De drug heeft potentie tot verslaving en er zijn gezondheidsrisico’s aan verbonden, zoals hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en rusteloosheid, die vaak aanleiding geven voor medische zorg. 

Designerdrug 3-MMC vanaf vandaag verboden

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl