Ontwerpbesluit wijziging Bouwbesluit 2012

Ontwerp van een besluit, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt, van de eisen voor thermische isolatie en van de toegestane concentraties asbestvezels en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte.