Ontwerp-ontheffing gebruik van meststoffen ter uitvoering van onderzoek naar ammoniakemissie bij mestaanwending en beweiding

Ontwerp-beschikking van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende ontheffing als bedoeld in artikel 7 van het Besluit gebruik meststoffen van het verbod om drijfmest aan te wenden buiten de daarvoor bestemde periode.

De ontwerp-ontheffing bevat het voornemen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de gevraagde ontheffing, onder voorwaarden, te verlenen. Op 1 november 2021 is in de Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit.

Ontwerp-ontheffing gebruik van meststoffen ter uitvoering van onderzoek naar ammoniakemissie bij mestaanwending en beweiding (PDF | 3 pagina's | 197 kB)

Verzoek om ontheffing (PDF | 1 pagina | 58 kB)

Advies van de Technische Commissie Bodem (PDF | 2 pagina's | 197 kB)

Inzien en indienen zienswijzen ontwerp-ontheffing

Gedurende 6 weken na dagtekening van de genoemde Staatscourant kunnen het ontwerp van de ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken tijdens kantoortijden worden ingezien bij de receptie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.

Indien u de ontwerp-ontheffing en de bijbehorende stukken wilt inzien bij de gemeente Ede verzoeken we u telefonisch contact op te nemen met die gemeentes voor het maken van een afspraak.

In verband met de uitbraak van COVID-19 worden de ontwerp-ontheffing en de bijbehorende stukken ook gedurende 6 weken gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Gedurende dezelfde termijn kan eenieder zijn zienswijze met betrekking tot de ontwerp-ontheffing mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Dit onder vermelding van ‘Ontheffing gebruik drijfmest t.b.v. wetenschappelijk onderzoek naar ammoniakemissies’.

Voor nadere inlichtingen over de procedure of voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, neemt u contact op met het secretariaat van de Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, team mestbeleid, via telefoonnummer (070) 379 89 52.