Ontwerpbesluit verspreiding nieuw aanbodkanaal NPO Luister on demand

Ontwerpbesluit van staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) met de goedkeuring van de verspreiding van het nieuwe aanbodkanaal NPO Luister on demand.

Ontwerpbesluit NPO Luister on demand (PDF | 8 pagina's | 177 kB)

Advies Commissariaat voor de Media (9 februari 2022) (PDF | 4 pagina's | 175 kB)

Inhoud aanvraag NPO Luister on demand

Meer informatie over de inhoud van de aanvraag voor verspreiding van het aanbodkanaal NPO Luister on demand is te vinden in het ontwerpbesluit, dat op deze pagina is te downloaden.

Procedure nieuwe kanalen NPO

Als de NPO nieuwe televisie- of radiokanalen wil beginnen, dan moet het ministerie van OCW dat goedkeuren. Ook belangrijke wijzigingen of het beëindigen van bestaande kanalen moeten worden goedgekeurd. Nederland heeft met de Europese Commissie afgesproken dat daarvoor een transparante procedure wordt gevolgd.

De procedure is in het kort:

  • de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media adviseren de minister of staatssecretaris;
  • belanghebbenden kunnen een eerste inbreng sturen naar de Raad voor Cultuur en het Commissariaat;
  • de Autoriteit Consument en Markt rapporteert over de markteffecten;
  • de minister of staatssecretaris stelt een ontwerpbesluit op;
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op het ontwerpbesluit;
  • binnen 6 maanden komt er een definitief besluit.

Kennisgeving en terinzagelegging ontwerpbesluit

Op 5 april 2022 is in de Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de NPO als aanvrager.

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken, te rekenen vanaf 5 april 2022, hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen moeten zowel per post als per e-mail worden ingediend, onder vermelding van het onderwerp 'Ontwerpbesluit NPO Luister'. Indiening per post geschiedt aan:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gunay Uslu
Postbus 16375
2500 BJ 's-Gravenhage

Indiening per e-mail geschiedt aan: nieuwedienstenNPO@minocw.nl

Belanghebbenden moeten vermelden of een zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat. In dat geval geven belanghebbenden gemotiveerd aan welke dat zijn. Belanghebbenden wordt verzocht om zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen.

Belanghebbenden die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen dit uiterlijk binnen 1 week, te rekenen vanaf 5 april 2022, kenbaar maken per e-mail op het hiervoor vermelde e-mailadres. Ook in deze e-mail moet het onderwerp 'Ontwerpbesluit NPO Luister'' worden vermeld.

Mede afhankelijk van de verzoeken kan besloten worden tot het houden van een hoorzitting.

Andere relevante documenten: