Antwoorden op nadere schriftelijke vragen over de AMvB's bij de Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de fracties van de Eerste Kamer over de 4 ontwerpbesluiten onder de Omgevingswet. Gaat gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).