Achter de voordeur bij de g31

De programmaministeries van Wonen, Wijken en Integratie (WWI)en Jeugd en Gezin zijn op zoek naar goede praktijkvoorbeelden vanAchter de Voordeur projecten en projecten gericht op de aanpak???n gezin ??n plan? voor mensen met multiproblematiek. Daartoehebben zij Partners+Pr?pper, Denkers en doeners voor de publiekezaak, gevraagd een inventarisatie op te stellen van dergelijkeprojecten in de G31 gemeenten, inclusief de zeven gemeenten vanhet experiment Achter de Voordeur.Het doel van deze inventarisatie is tweeledig. Enerzijds verschaft deinventarisatie meer inzicht in de organisatorische en financi?leknelpunten die spelen in de praktijk, zodat hier in de toekomst beterop kan worden ingespeeld. Daarnaast hopen de ministeries deinformatie-uitwisseling tussen de verschillende gemeenten enbetrokken instanties beter op gang te krijgen, waardoor zij nog meerals nu het geval is, in staat zijn om van elkaar te leren. Uiteindelijkmoet dit leiden tot een doorontwikkeling van de wijkaanpak. Maarook tot een omslag naar preventie: problemen van huishoudens engezinnen zo vroeg mogelijk opsporen en verhelpen. Zodat zwaardereproblemen in de toekomst worden voorkomen.