Handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu - Voor de inrichting van een gezonde leefomgeving

Dit handboek bevat een methode voor het in beeld brengen van gezondheidsaspecten in de planfase van bouwplannen. Deze methode is ontwikkeld door de ministeries van VWS en VROM en is geactualiseerd in juni 2010. De methode wordt gebruikt door gemeenten en provincies voor zowel stedelijk als landelijk gebied. Er kan zowel een kwalitatieve als kwantitatieve GES uitgevoerd worden. De kwalitatieve GES laat zien in welke milieuaspecten zich mogelijk gezondheidsproblemen voordoen. De kwantitatieve GES beoordeelt beleidsplannen voor bijv. woningbouw en infrastructuur vooraf op ernst van de gezondheidseffecten.