Handreiking Besluit bodemkwaliteit

Deze publicatie is een hulpmiddel om met het Besluit Bodemkwaliteit aan de slag te gaan. De handreiking heeft geen juridische status. Alleen de artikelen van het Besluit en de Regeling zelf zijn rechtsgeldig.

De publicatie is bedoeld voor decentrale overheden, voornamelijk voor gemeenten en waterschappen. Maar ook voor provincies en Rijkswaterstaat, bedrijven die bouwstoffen, grond en baggerspecie toepassen.

De publicatie behandelt de volgende onderwerpen:

  • op weg naar duurzaam bodembeheer;
  • kwalibo;
  • bouwstoffen;
  • grond en baggerspecie: een eerste introductie;
  • normstelling en toetsingskaders voor grond en baggerspecie;
  • toepassen van een partij grond of baggerspecie;
  • kiezen tussen gebiedsspecifiek en generiek beleid;
  • implementatie van gebiedsspecifiek beleid;
  • implementatie van generiek beleid.

Datum van uitgave: 2007 / SenterNovem bestelcode: 3BODM0709