Stand van zaken van de Sociale Zekerheid, juli 2012

In deze publicatie vindt u algemene informatie over de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen in Nederland. Ook vindt u hierin de actuele bedragen per 1 juli 2012.

Deze publicatie is bestemd voor iedereen die (rechtmatig) in Nederland verblijft of werkt en bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • Premieoverzicht;
 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Algemene nabestaandenwet (ANW);
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW);
 • Kindgebonden budget;
 • Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-regeling);
 • Ziektewet (ZW);
 • Werkloosheidswet (WW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Wet werk en bijstand (WWB);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Zorgverzekeringswet (ZVW) en Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ);
 • Uitkering in het buitenland.

Gesproken versie