Vragen en antwoorden Hervorming langdurige zorg: overgangsrecht voor cliënten Wmo en Zvw

Antwoorden op vragen over de overgangsregeling voor cliënten van wie de langdurige zorg door de hervorming van de langdurige zorg overgaat van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 of de Zorgverzekeringswet (Zvw).