MIRT Inspiratieboek: 15x Water en Ruimte

In het kader van de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben Rijk, provincies, Deltaprogramma, Hoogwaterbeschermingsprogramma en waterschappen onderzocht hoe we water en MIRT/Ruimte beter met elkaar kunnen verbinden. Het resultaat van dit onderzoek is het Inspiratieboek met 15 praktijkvoorbeelden waarin de werkvelden water en ruimte elkaar gevonden hebben. Wat ging er goed, wat kan beter en welke lessen zijn er te trekken voor komende projecten?

Doel van het boek is om te inspireren en de geleerde lessen te delen, zodat deze van pas kunnen komen bij toekomstige projecten. Het inspiratieboek is een gemeenschappelijke uitgave van de Unie van Waterschappen en het Rijk-regio programma Vernieuwing MIRT. Het is 1 van de 3 producten van het gezamenlijk door Rijk, provincies en waterschappen uitgevoerde onderzoek naar de mogelijke meerwaarde in het verder verbinden van water en MIRT. De andere 2 producten zijn: een redeneerlijn waarin is beschreven hoe het MIRT en de waterwereld zijn verbonden en waar nog meerwaarde is te verzilveren, en een feitelijke beschrijving van zowel de waterwereld als de wereld van het MIRT.